Nordiskt samarbete

I frågor kring vilthushållning och jakt gör de nordiska länderna mycket samarbete.

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet ansvarar för det officiella nordiska samarbetet. Nordkalottrådet är ett permanent samarbetsorgan mellan Finland, Sverige och Norge. Dess uppgift är att öka samarbetet på Nordkalotten inom den regionala politiken, arbetskraftspolitiken samt andra samarbetsområden som påverkar Nordkalottens sysselsättning.

Jord- och skogsbruksministeriet har sedan 2000 deltagit i gemensamma möten med svenska och norska myndigheter som ansvarar för frågor kring stora rovdjur. I dessa möten har man behandlat aktuella frågor kring stora rovdjur och pågående projekt. Dessutom har man bildat en samordningsgrupp för nordisk forskning om stora rovdjur, vars syfte är att samordna den nordiska forskningen om stora rovdjur. Gruppen består av representanter från finska, svenska och norska myndigheter samt andra betydande finansiärer.

Nordisk Kollegium for Viltforskning, NKV

Nordiskt kollegium for viltforskning är ett nordiskt samarbetsorgan. Målet med organisationen är att arbeta för viltforskningen i de nordiska länderna och särskilt betona den kontinuerliga förbättringen av forskningens kvalitet och mängd och spridningen av information. NKV upprätthåller och publicerar den internationella vetenskapspublikationen Wildlife Biology.

Det samnordiska mårdhundsprojektet

Mårdhundsprojektets främsta syfte är att förebygga att arten sprider sig och förhindra att mårdhunden etablerar sig i Skandinavien. Mårhunden är en främmande art och den orsakar betydande ekologisk skada på det ursprungliga djurlivet.

 

På andra webbplatser

Nordisk Kollegium for viltforskning