Vattenvård

Samtidigt som man sköter uppgifter inom jord- och skogsbruket samt vatten- och fiskerihushållningen vill man också att ta hand om vattendragens och grundvattnens tillstånd och se till att vattnen används på ett hållbart sätt. Det finns många möjligheter. Genom vattenskydd inom jord- och skogsbruk minskas belastningen som orsakar eutrofiering och gnom restaureringar förbättras de försvagade vattendragens tillstånd och användbarhet. Regleringarna av vattendragen utvecklas genom att man samordnar målen för vattenvård, hantering av översvämnings- och torrhetsriskerna, fiskerihushållning, näringsverksamhet och rekreationsanvändning. Att förbättra vandringsfiskarnas vandring för att uppliva hela livscykeln är ännu nödvändig i många byggda vattendrag.

Även varje invånare, jordbrukare och aktör kan inverka på hur vattendragens tillstånd förbättras. Samarbetsnätverk, partnerskap och förutsättningar för frivillig restaurering förbättras. Vattendragens goda tillstånd främjas särskilt genom systemet för jordbrukets miljöersättningar. Därtill kan man ansöka om stöd för projekt som förbättrar vattnens och vattenmiljöns användning och tillstånd samt för grundläggande restaurering av åker- och skogsdiken. Att förbättra vattnens tillstånd kan också vara ekonomiskt lönsamt när växterna och fiskarna i vattendragen utnyttjas. Vattenmiljöns goda tillstånd gagnar också rekreationsanvändningen och turismen. 

Förvaltningsplanerna för 2016–2021 blev färdiga vid utgången av 2015. I planerna föreslås hur vattendragen ska skötas och restaureras under åren 2016 – 2021.

På andra webbplatser
Miljo.fi Påverka vattendragen
Skogsvårdsrekommendationer för vattenskydd, arbetshandbok (på finska)