Central lagstiftning inom förvaltningsområdet

De viktigaste lagarna och förordningarna som reglerar förvaltningen på jord- och skogsbruksministeriet och dess förvaltningsområde:

Lag om statsrådet 175/2003
- bestämmelser bland annat om statsrådets organisation och sektorfördelning

Reglemente för statsrådet 262/2003
- allmänna bestämmelser om ministeriernas ansvarsområden och beslutanderätt

Statsrådets förordning om om jord- och skogsbruksministeriet 1267/2014
- bestämmelser om bland annat jord- och skogsbruksministeriets uppgifter, förvaltningsområdets verk, institutioner och övriga organ, ministeriets organisation och tjänster

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
- bestammelser bland annat om styrningen av ministeriets förvaltningsornråde,ledningen av ministeriet, avdelningar och fristaende enheter samt om deras uppgifter, beredningen av arenden och organiseringen av tjansternannens utövande av beslutanderatten