FI SV EN

Testmetoder utan djurförsök

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar ett treårigt program som har som mål att utveckla och ta i bruk alternativa, cellbaserade testmetoder till djurförsök. Projektet grundar sig på regeringsprogrammets mål att främja utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök.

Jord- och skogsbruksministeriet har stött utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök i över 28 år med sammanlagt över 500 000 euro. I fjol beviljade ministeriet en finansiering på 100 000 euro till FICAM-expertcentret, som koncentrerar sig på att utveckla människocellbaserade vävnads- och organmodeller för att ersätta eller komplettera djurförsök.

Försöksdjurslagstiftningen reformerades i augusti i fjol, när den nya lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål samt två specificerande förordningar trädde i kraft. Genom reformerna genomfördes EU:s nya försöksdjursdirektiv vars centrala mål är att främja principen för ersättning, begränsning och förfining (den s.k. 3R-principen).

Principen för ersättning, begränsning och förfining syftar till att ersätta användningen av djur med andra metoder alltid när det är möjligt. Om djur måste användas, används så få djur som möjligt och man strävar efter att minimera den smärta, det lidande, den ångest eller de bestående men som djuren orsakas.

Mer information