EN FI SV

Nationell beredning av EU-frågor

I statsförvaltningen har man skapat ett särskilt samordningssystem för EU-ärenden, för att Finland skulle ha en samordnad ståndpunkt som stämmer överens med Finlands allmänna EU-politiska riktlinjer i alla frågor som är anhängiga i EU i deras olika behandlingsskeden. Till detta system hör avdelningen för EU-ärenden i statsrådets kansli, de behöriga ministerierna, EU-ministerutskottet, kommittén för EU-ärenden samt de sektioner som denna inrättat.

Beredningen av Finlands ståndpunkt till jordbrukspolitiska frågor som är anhängiga i EU börjar senast när kommissionen publicerar ett lagstiftningsförslag eller ett tillkännagivande och lämnar det till rådet och Europaparlamentet. Till varje förslag utses en ansvarig tjänsteman som inleder beredningen av Finlands ståndpunkt genom att i så stor utsträckning som möjligt beakta Finlands EU-politiska riktlinjer och de behöriga instansernas synpunkter.

Den ansvariga tjänstemannen upprättar en s.k. grundläggande EU-promemoria. Den grundläggande promemorian innehåller förutom Finlands preliminära ståndpunkt och det huvudsakliga innehållet i kommissionens förslag också dokument- och sammanträdesuppgifter, förslagets juridiska grund och beslutsfattandeförfarande samt bedömningar av de ekonomiska och nationella legislativa effekterna.

 

På andra webbplatser

Nationell behandling av EU-frågor (Statsrådet)

Mer information:

Kari Valonen, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162047