Kartor och grundläggande geografisk information

Landsomfattande grundläggande geografisk information är ett öppet datalager avsett för bred allmän användning. Den grundläggande geografiska informationen omfattar grundläggande positioneringsdata, terrängdatabasens datainnehåll, laserskannings- och flygfotograferingsdata samt höjdmodeller för terrängen. Det traditionella kartmaterialet i olika skala, de elektroniska informationstjänsterna och användarstödtjänsterna gör att det stora landsomfattande materialet av hög standard kan användas brett för samhällets olika behov.

De system, material och tjänster som upprätthålls i samband med grundläggande geografisk information bildar tillsammans ett riksomfattande terrängdatasystem (TDS) som hör till samhällets basregister. Dess centrala delområden är det riksomfattande koordinat- och höjdsystemet, terrängdatabasen, allmänna kartprodukter, elektroniska datatjänster och stödtjänster för användare. Terrängdatasystemet upprätthålls av Lantmäteriverket.

 

 

 

Mer information

Antti Vertanen, dataadministrationsdirektör 
jord- och skogsbruksministeriet, Förvaltinings- och utveclkingssektorn, enheten för information management och lantmäteri +358295162421  


Mika Karjalainen, Ledande expert på geografisk information 
jord- och skogsbruksministeriet, Förvaltinings- och utveclkingssektorn, enheten för information management och lantmäteri +358295162335