Fiske på Åland och i Lapplands gränsälvar

När fiske bedrivs på Åland, i Tana älv, Näätämöjoki och Torne älv ska områdenas speciella drag beaktas. Båtar, kanoter samt alla fiskeredskap och -tillbehör som förs till Övre Lapplands vattendragsområden ska vara helt torra eller desinficerade innan de kan användas inom dessa vattendragsområden.

Åland

Fiske på Åland regleras av landskapslagen om fiske. På Åland behövs alltid tillstånd, även för mete och pilkfiske, av den som innehar fiskerätten. Den som fiskar på Åland behöver dock inte betala någon fiskevårdsavgift.

För att skydda häckande sjöfåglar är dragfiske från stranden förbjudet under tiden 15.4–15.6. Även bestämmelserna om minimimåtten för olika fiskarter skiljer sig från de minimimått som tillämpas i det övriga Finland.

Tana älv

Inom Tana älvs fiskeridistrikt gäller ett avtal mellan Finland och Norge om en gemensam fiskeristadga.

NTM-centralen i Lappland och Finnmarks Fylkesman kan tillsammans besluta om fiskefrågor som gäller turistfiskare, om fiskbeståndens tillstånd och bedrivandet av fiske kräver det. Dessa förhandlingar med norrmännen förs vanligtvis årligen i januari. Vid förhandlingarna kan man till exempel komma överens om turistfiskarnas fisketider, fredningsområdena och priserna på fisketillstånd.

Näätämöjoki

För Näätämöjoki rekreationsfiskeområde ska köpas ett separat kvoterat fisketillstånd. Fisketiden börjar den 1 juni och slutar den 20 augusti.

 

 

Mer information

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö 0295162152