Fiske på Åland och i Lapplands gränsälvar

När fiske bedrivs på Åland, i Tana älv, Näätämöjoki och Torne älv ska områdenas speciella drag beaktas. Båtar, kanoter samt alla fiskeredskap och -tillbehör som förs till Övre Lapplands vattendragsområden ska vara helt torra eller desinficerade innan de kan användas inom dessa vattendragsområden.

Åland

Fiske på Åland regleras av landskapslagen om fiske. På Åland behövs alltid tillstånd, även för mete och pilkfiske, av den som innehar fiskerätten. Den som fiskar på Åland behöver dock inte betala någon fiskevårdsavgift.

För att skydda häckande sjöfåglar är dragfiske från stranden förbjudet under tiden 15.4–15.6. Även bestämmelserna om minimimåtten för olika fiskarter skiljer sig från de minimimått som tillämpas i det övriga Finland.

Tana älv

Inom området för Tana älv och Enare älv gäller ett fiskeavtal mellan Finland och Norge och en gemensam fiskestadga.

Jord- och skogsbruksministeriet kan tillsammans med det norska energi- och miljödepartementet besluta om ändringar i fiskestadgan om fiskebeståndens status tillåter eller kräver det. Länderna ska förhandla om eventuella ändringar årligen så att en överenskommelse är klar senast vid ingången av april. Förhandlingarna kan gälla bland annat ändringar i fisketider, fångstredskapens konstruktion eller övriga frågor som ingår i fiskestadgan. För fisket i Tana älv krävs ett separat kvoterat fisketillstånd. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland säljer tillstånd på adressen  www.tenonkalaluvat.fi. I näthandeln finns en länk till Norges näthandel där man också kan köpa tillstånd för att fiska i Tana älv.

Bestämmelser som avviker från fiskestadgan för 2020-2021

Näätämöjoki

För Näätämöjoki rekreationsfiskeområde ska köpas ett separat kvoterat fisketillstånd som säljs av Forststyrelsen på adressen www.eraluvat.fi. Fisketiden börjar den 1 juni och pågår fram till den 20 augusti.

Torne älv

Inom området för Torne älv och Muonionjoki gäller ett fiskeavtal mellan Finland och Sverige som är en del av ländernas gränsälvsöverenskommelse. I fiskestadgan finns bestämmelser om bland annat fisketider, tillåtna och förbjudna fångstmetoder och redskap samt om fiskeplatser.

Spöfisket efter lax inleds den 1 juni och fortsätter fram till utgången av augusti. Veckofredningen inom laxfisket gäller från söndag kl. 19.00 till måndag kl. 19.00. Vid fiske med spö och konstgjort bete är det tillåtet att fiska och fånga en lax per fiskare per dygn. Öring är en fredad art. Öringar fångade nedströms vid utloppet för sjön Kilpisjärvi ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet antingen levande eller döda.

För laxfiske med spö krävs ett gemensamt tillstånd för Torne älv, Muonionjoki och Könkämäeno. Tillstånd behövs för hela gränsälven på finska sidan ända upp till Kilpisjärvi. På svenska sidan ger tillståndet rätta att fiska lax bara på en del av gränsälven. På finska sidan får man inte fiska lax med andra tillstånd. I de vattenområden som omfattas av ett gemensamt tillstånd får fiskas också andra arter än lax. I de områden på finska sidan som inte omfattas av ett gemensamt tillstånd ger tillståndet enbart rätt till laxfiske. För fiske efter andra arter behövs ett tillstånd av den som innehar fiskerätten.

Bestämmelser som avviker från fiskestadgan för år 2020 till och med 31 maj 2021

 

Mer information

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162152   E-postadress: