Reformen av lagen om vattentjänster

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat ut ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om vattentjänster på remiss. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 30 september 2024. 

Det centrala målet med lagreformen är att säkerställa de vattentjänster som är nödvändiga för samhällets funktion, det vill säga produktion av rent dricksvatten och avloppsrening. Lagreformen säkerställer att kommunerna har bestämmanderätt vid vattentjänstverk, ökar vattentjänsternas planmässighet och stärker vattentjänstverkens förutsättningar att sköta vatten- och avloppsnätet. Skyldigheten för fastigheter att ansluta sig till vattentjänsterna kommer att förtydligas. 
Genom propositionen genomförs föresatsen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering att fungerande vattentjänster ska tryggas och vattenresurserna hållas i nationella händer, samt riksdagens beslut som grundar sig på medborgarinitiativet Vattnet är vårt.

Sedan hösten 2022 har beredningen av regeringspropositionen fått stöd av en arbetsgrupp som tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet men vars arbete nu kommer till ett slut. Flera ministerier och centrala intressenter har varit representerade i arbetsgruppen. 

Centrala ändringsförslag 

I regeringens utkast till proposition finns förslag till flera ändringar i lagen om vattentjänster.  

Ändring av definitionen av vattentjänstverk 

Genom lagförslaget ändras definitionen av vattentjänstverk så att den är mer förenlig med definitionen av ett en anläggning som levererar hushållsvatten enligt hälsoskyddslagen. Framöver avses med vattentjänstverk en inrättning som sköter ett samhälles vattentjänster, och levererar vatten för att användas som hushållsvatten till en volym av minst 10 kubikmeter per dygn eller motsvarande minst 50 personers behov, eller tar emot avloppsvatten till en volym av minst 10 kubikmeter per dygn eller från minst 50 personer. Idag är definitionen av vattentjänstverk kopplat till ett verksamhetsområde som kommunen har godkänt, och detta har lett till en situation där ett stort antal (ca 250) vattentjänstverk som överstiger storleksgränsen överhuvudtaget inte omfattas av skyldigheterna i lagen. Ändringen av definitionen innebär att dessa inrättningar omfattas av bestämmelserna i lagen om vattentjänster, vilket tryggar en planmässig ekonomi och beredskapen inför störningssituationer. 

Författningslösningen Vattnet är vårt 

Till lagen fogas bestämmelser i enlighet med riksdagens beslut RSk 26/2021 rd som grundar sig på medborgarinitiativet Vattnet är vårt, vilka säkerställer att de offentligt ägda vattentjänstfunktioner som omfattas av kommunens organiseringsskyldighet och vattentjänstegendomen förblir i kommunernas ägo och bestämmanderätt. Enligt förslaget föreskriver lagen att kommunen ska behålla bestämmanderätten över ett vattentjänstverk och partivattentjänstverk som den har bestämmande inflytande över. Efter att lagen trätt i kraft får det inte längre inrättas andra vattentjänstverk och partvattentjänstverk än sådana som kommunen har bestämmanderätt över eller bör vattenförsörjning och grossistvattenförsörjning eller kundägda vattentjänstandelslag. Vattentjänstegendom som kommunen har bestämmanderätt över ska bibehållas i verkets ägo. Det föreslås att kommunen har förköpsrätt till sådana vattentjänstverk och partivattentjänstverk och sådan vattentjänstegendom som finns inom dess område då de säljs. Ett kundägt vattentjänstandelslag som bildats efter ikraftträdande av lagen eller dess egendom får inte säljas till någon annan än kommunen, ett verk som kommunen har bestämmande inflytande över eller till ett annat kundägt vattentjänstandelslag. 

Planeringssystem enligt lagen om vattentjänster 

Enligt förslaget ska regionalt samarbete och strukturell förändring i vattentjänsterna främjas genom regional översiktsplanering av vattentjänster. Det föreslås att en separat paragraf om detta fogas till lagen. Utöver bestämmelsen om regional översiktsplanering föreslås att planeringssystemet för vattentjänster utvecklas genom att det till lagen och förordningen som utfärdas med stöd av den fogas bestämmelser om att kommunen ska utarbeta en vattentjänstplan och vattentjänstverket en egendomsförvaltningsplan samt om planernas innehåll och uppdatering. Vattentjänstverkens beredskap inför störningssituationer preciseras genom lagändring och förordning som utfärdas senare.

Verksamhetsområden och anslutningsskyldighet 

Förslaget är att definitionen av vattentjänstverkens verksamhetsområden förtydligas med flera lagändringar. Dessa gäller frågor som ska beaktas vid fastställandet av de områden som ska ingå i verksamhetsområdena, villkoren och innehållet i beslutet om verksamhetsområde samt kontroll av verksamhetsområde och villkoren för dess inskränkning och upphävande. 

Skyldigheten för fastigheter att ansluta sig till vattentjänstverkets ledningsnät förtydligas så att de undantag för områden utanför tätorter som ingick i lagen 2014 stryks från lagen, med undantag för en fastighet som inte har en någon vattenklosett. De föreslagna övergångsbestämmelserna säkerställer att ändringen inte skapar oskäliga situationer för fastighetsägare. Dessutom är undantag från anslutningsskyldigheten fortsättningsvis möjligt om villkoren för undantag uppfylls. 

Vattentjänstverkens ekonomiförvaltning och avgifter 

Kostnadstäckningen och transparensen för vattentjänsternas avgifter förbättras genom bestämmelserna om avgifter ändras. Enligt ändringarna är uppbörden av en grundavgift obligatorisk och jämlika, rimliga och tillräckliga avgifter för att täcka ny- och reparationsinvesteringar en förutsättning för en rimlig ägarinkomstföring. Dessutom föreskrivs att vattentjänstverkets verksamhetsberättelse också måste innehålla uppgifter om huruvida de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för vattentjänstverket som anges i verkets egendomsförvaltningsplan uppfylls, om huruvida uppfyllandet av allmänna avgiftsgrunderna uppfylls och om inverkan av den avkastning som intäktsförts på avgifterna för vattentjänsterna. 

Övrigt 

Tillsynen av lagen om vattentjänster förbättras genom att tillsynsmyndigheternas befogenheter förtydligas genom att definiera de paragrafer i lagen om vattentjänster som omfattas av varje myndighets tillsynsbefogenheter.  

Dessutom förbättras lagens allmänna funktion genom förtydligande och precisering av enskilda bestämmelser i lagen utifrån utredningar om lagens funktion och rättspraxis. 

Bakgrundsmaterial

Infografik om reformen av lagen om vattentjänster

Material om reformen av lagen om vattentjänster som presenterades vid presskonferensen 1.7.2024 (på finska)

SlideShare - esityksen upotus

Vanliga frågor – Ändring av definitionen av vattentjänstverk

Vanliga frågor – lagstiftningslösningen Vattnet är vårt

Vanliga frågor – Verksamhetsområden och anslutningsskyldighet

Vanliga frågor – Lagändringarnas effekt på offentliga myndigheters arbetsbelastning

Innehållspublicerare