Utmaningar av vattentjänster

Vi har ca 1 500 vattentjänstverk. De största utmaningarna handlar om verkens regionala splittring, den åldrande infrastrukturen, dåliga ekonomiska resurser och personalresurser samt starkare extrema väder till följd av klimatförändringen.

Internationellt sett går Finland i spetsen för vattentjänsterna, men servicenivån beror i framtiden på hur beredda vi är att möta utmaningarna.

Vatten- och avloppsnätens skick

Enligt lagen om vattentjänster ska ett vattentjänstverk hålla sig informerat om verksamhetsriskerna och anordningarnas skick. Omkring fem procent av vattennätet uppskattas vara i väldigt dåligt skick (källa:  rapporten ROTI 2017).


Vattenledningarnas och avloppsrörens totala längd 1970–2013 (km)

Vattentjänstverken har ca 107 000 km allmänt vattennät och ca 50 000 km avloppsnät. Till avlopp räknas också regnvattenavlopp om de har hört till avloppsverkets avloppssystem. Fastigheternas tomtledningar, som kan vara flera tiotusentals kilometer långa allt som allt, har inte räknats med. På grund av ändringar i informationssystemen är informationen från åren 2002-2009 inte jämförbar, varför den inte visas i denna figur.

De årliga reparationsinvesteringarna borde vara ca 2-3 procent av nätens kapitalvärde och totala längd. I pengar är detta cirka 320 miljoner euro per år. För reparationer används i dag ungefär 0,5-1 procent av kapitalvärdet, det vill säga ca 120 miljoner euro per år (källa: rapporten ROTI 2017).

Vattentjänstverkens ekonomiska resurser och personalresurser

Ett vattentjänstverk är en självständig organisation med egen ledarskapsstruktur och ekonomi. Organisationen övervakas och styrs genom kommunens ägarstyrning. I praktiken är små verk emellertid ofta beroende av kommunens ekonomiska stöd och stora verk kan stärka kommunens ekonomi i övrigt.

Enligt lagen om vattentjänster ska kostnaderna för vattentjänsterna täckas med avgifterna för vattentjänstverkets tjänster. Om så inte är fallet finns det risk för att tjänsternas hållbarhet och kvalitet försämras.

Att säkra trygga och driftsäkra vattentjänster förutsätter en långsiktig ekonomi. I statsrådets utredning 2018 behandlas också ledmotiv och styrmedel som säkrar tillgången till trygga vattentjänster till skäliga priser i en föränderlig omvärld.

Beredskap för störningar

Mänskliga aktiviteter och naturhändelser kan leda till störningar i vattentjänsterna. Allt starkare stormar kan riskera tillgången till energi, översvämningar och skyfall ökar störningar i vattentillgången och i avloppssystemen. Även olyckor, fel i anordningar och illdåd kan orsaka störningar. Vattentjänstverket ska i syfte att trygga tjänsterna utarbeta och uppdatera en plan för beredskap för störningssituationer.

Läs mera

Riktlinjer för vattentjänster 2020 (på finska)

Rapporten Den byggda egendomens tillstånd 2017 (pdf på finska)

Anpassning till klimatförändringen

Projektet Vattentjänstnätens tillstånd och riskhantering (VERTI, på finska)