Jord- och skogsbruksministeriet som arbetsplats

Ministeriet är en expertorganisation: av personalen arbetar cirka 8 procent med olika chefsuppgifter, cirka 68 procent med expertuppgifter och cirka 24 procent med bistående uppgifter.

Många av ministeriets uppgifter anknyter till beredning av författningar, styrning av förvaltningsområdet samt EU-samarbete och internationellt samarbete. Expertuppgifterna är mångsidiga och kräver goda samarbetskunskaper.

Ministeriet är en central aktör inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik och EU-lagstiftningen kring denna. Även livsmedelssäkerhet, fiskepolitik och skogsbruk är internationella uppgiftsområden.

Om personalens utbildningsbakgrunder

Av ministeriets personal har cirka 75 procent avlagt en högre högskoleexamen.

Vid ministeriet arbetar experter inom agrikultur och forstvetenskap, juridik och administrationsvetenskap samt veterinärmedicin.

 

 

Se också

Valtiolle.fi - Lediga arbetsplatser