Viltskador

Om ersättningar för skador som orsakas av vilt föreskrivs i viltskadelagen. I lagen föreskrivs om de grunder och förfaranden på grund av vilka medel beviljas för ersättning av skador som orsakats av vilt och för förebyggande av sådana skador. I lagen fastställs också vem som är berättigad att få ersättning för viltskador.

Viltskadorna indelas i skador som orsakats av hjortdjur, stora rovdjur och annat vilt. För tillfället ersätts endast skador som orsakats av hjortdjur och stora rovdjur.

Genom statsrådets förordning ges närmare bestämmelser om grunderna för betalning av ersättning och de förfaranden som iakttas vid beviljande av dessa samt återkrav av ersättningar som betalats ogrundat.

Skadeanmälan om personskador görs till polisen på skadeorten, om skador på odling, djur, lösöre eller ren till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadeorten och om skogsskador till den behöriga skogscentralen på skadeorten. Anmälan ska göras utan dröjsmål.

Trafikskador orsakade av stora rovdjur eller hjortdjur ersätts inte eftersom man kan teckna en försäkring för sådana skador.

 

På andra webbplatser

Viltskadelag (105/2009)

Statsrådets förordning om viltskador (309/2013)

Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skador som orsakats av vilt

Finlands viltcentral