Jordbruksskador

Med jordbruksskada avses skada som hjortdjur orsakat åker-, trädgårds- eller plantskoleodling eller skörd.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska då den har tagit emot ansökan omgående förrätta syn på skadeplatsen och värdera skadan. Om ansökan gäller odlingens växtbestånd och växtbeståndet inte helt har förstörts ska den slutliga värderingen av skadan göras på skadeplatsen tidigast 14 dagar innan skörden bärgas.

Den landsbygdsnäringsmyndighet som gjort värderingen av skadan ska upprätta ett värderingsinstrument över synen och värderingen av skadan enligt ett formulär som jord- och skogsbruksministeriet fastställt. I värderingsinstrumentet antecknas var det skadedrabbade området är beläget, dess areal, skadans art och omfattning samt huruvida den anmälda skadan har orsakats av hjortdjur eller om den helt eller delvis har uppkommit på annat sätt.