Import av animaliska biprodukter från länder utanför EU

Importkrav
Animaliska biprodukter är delar av djur och animaliska produkter som inte används som människoföda. Sådana är t.ex. djurskinn och -hudar, jakttroféer, ull och fjädrar samt vissa gödselmedel och djurfoder. Med import av animaliska biprodukter avses införsel från länder utanför EU ("tredje länder”) till EU-området. Om importen gäller införsel av biprodukter från en sådan stat som är jämförbar med EU-medlemsstat enligt ett avtal mellan EU och den ifrågavarande statens, betraktas importen inte som införsel från tredje länder utan som införsel från inre marknaden. Sådana länder är bl.a. Norge och Schweiz.

Animaliska biprodukter och därav framställda produkter regleras av EU:s biproduktförordning. Importkraven för biprodukter är i regel harmoniserade i EU-lagstiftningen, dvs. samma importkrav gäller import till alla EU-länder, dock med vissa undantag. I biproduktbestämmelserna ställs importkrav också på vissa andra än animaliska produkter, som ändå kan orsaka fara för att djursjukdomar sprids. Sådana är bl.a. hö och halm. I importkraven för biprodukter finns det även på EU-planet områden som inte är harmoniserade, dvs. medlemsländer har sina egna importkrav för dessa livsmedel (t.ex. nationellt tillståndskrav). Sådana icke-harmoniserade biprodukter är bl.a. forskningsprov samt kommersiella och diagnostiska prov.

Tillsyn

Import av animaliska biprodukter från tredje länder är tillåtet endast via godkända veterinära gränskontrollstationer vid unionens yttre gränser. I den veterinära gränskontrollen säkerställs att biprodukter som importeras till EU-området uppfyller de importkrav som ställts på dem. Ett importparti som godkänts i den veterinära gränskontrollen kan utan vissa undantag släpps ut på marknaden på hela EU-området. Ett ytterligare importkrav för vissa biprodukter är att de levereras direkt till en godkänd anläggning dvs. de ska kanaliseras.

Skyddsbeslut

Om någon riskfaktor förekommer eller sprids i något tredje land som antingen direkt eller via miljön eventuellt orsakar fara för människors eller djurs hälsa eller välbefinnande, inför kommissionen tillfälliga importbegräsningar dvs. ger ett skyddsbeslut.

 

Ytterligare information och länkar

Importvillkor för animaliska biprodukter, därav framställda produkter och andra varor (Livsmedelverket) 

Kommissionens skyddsbeslut som begränsar import

 

Mer information

Kirsti Huovinen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162182   E-postadress: