FI SV EN

Generationsväxlingar på gården

Startstöd till unga jordbrukare beviljas från och med 2015 till en högst 40-årig jordbruksföretagare som för första gången etablerar jordbruk. Jordbruksverksamheten får inte inledas förrän stödansökan är anhängig dvs. förrän det slutliga köpebrevet eller hyresavtalet har ingåtts.

Startstödet beviljas som bidrag samt som räntestödslån och överlåtelseskattefrihet i anknytning av förvärv av jord- och skogsbruksfastighet eller lösöre.

Stödmottagarna väljs bland sökande av startstöd som uppfyller de fastställda stödvillkoren. I valet betonas gårdens färdighet till lönsam verksamhet med tanke på byggnadsbeståndet, produktionsredskapen och övriga produktionsförutsättningar samt investeringar som eventuellt görs efter generationsväxlingen. Uppmärksamhet fästs också bl.a. vid betydelsen av inkomster från jordbruket i förhållande till sökandens totala inkomster.

Generationsväxlingar stöds också genom att bevilja avträdelsepension till äldre jordbrukare. Ett beslut om avträdelsestöd kan fås ännu 2018, men inte längre efter detta, eftersom EU har beslutat att upphäva stödet.

En jordbrukare som permanent slutar jordbruksproduktionen före ålderspensionsåldern kan få avträdelsestöd genom att genomföra en generationsväxling på gården samt överlåta åkrarna och produktionsbyggnaderna till den som fortsätter jordbruksverksamheten. De förändringar som gjorts i åldersgränsen för när avträdelsestödet börjar framgår av 8 § i avträdelsestödlagen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060612.

Vid bedömning av om en gårdsbruksenhet är ekonomiskt livskraftig förutsätts att företagsverksamheten på gårdsbruksenheten under fem år efter avträdelsen ger en inkomst på minst 15 000 euro per år. Dessutom förutsätts i fråga om överlåtelser som sker från och med 1.1.2015 att minst 12 000 euro av företagsinkomsten ska komma från jordbruket.

Före avträdelsen ska man alltid ansöka om ett villkorligt beslut om avträdelsestödet. Avträdelsestöd betalas fram till att jordbrukaren fyller 63 år. Efter detta börjar ålderspensionen enligt LFöPL. Kompletteringsdelen till avträdelsestöd som beviljats jordbrukaren betalas dock fram till att jordbrukaren fyller 65 år.

Noggrannare upplysningar om avträdelsestödet och ansökan om det finns på adressen www.mavi.fi.

Noggrannare upplysningar om avträdelsestödpensioner ges av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (www.mela.fi) eller LPA-ombud.

Mer information

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437