Lagstiftning

Skärgårdslagen (494/81, 1138/92), som varit i kraft sedan 1981, förpliktar staten och kommunerna att arbeta för att trygga näringarna, trafikförbindelserna och övrig infrastruktur, servicen och miljön i skärgården. Lagen stöder det nationella genomförandet av artikel 174 i fördraget om Europeiska unionen (2008/C 115/01). Enligt artikeln ska EU sträva efter att minska eftersläpningen i de minst gynnade regionerna. Särskild hänsyn tas bland annat till regioner med allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska nackdelar, bland annat skärgårdsregioner.

Statsrådet har på basis av skärgårdslagen genom en förordning (1589/2019) utsett åtta skärgårdskommuner och 40 kommuner med skärgårdsdel. Dessa täcker de största skärgårdsregionerna i vårt land. Begreppet skärgård innefattar enligt skärgårdslagen förutom öar som saknar fast vägförbindelse även öar med fast vägförbindelse och andra skärgårdslika områden som splittras av vattendrag.

Mer information

Elina Auri, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162041   E-postadress: