Nationellt forskningssamarbete

Som en del av totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering som godkändes 2013 (statsrådets principbeslut 5.9.2013) beslöts att beredningen, beslutsfattandet och verkställigheten av samhällspolitiken ska grunda sig på forskningsinformation.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Statsrådets kansli bekräftar årligen en utrednings- och forskningsplan som stödjer beslutsfattandet och som beretts i samarbete mellan olika ministerier. Genom planen styrs utrednings- och forskningsverksamhet till de prioritetsområden som regeringen har valt. Ett separat anslag för finansiering av utrednings- och forskningsprojekt som stödjer statsrådets beslutsfattande har varit tillgängligt sedan 2014.

Rådet för strategisk forskning

I anslutning till Finlands Akademi verkar rådet för strategisk forskning (RSF). Dess uppgift är att finansiera den problemcentrerade och långsiktiga forskningen i programform. Forskningen producerar lösningar för betydande utmaningar i det finländska samhället.

Vid val av forskningsprojekt som finansieras används som utvärderingskriterier samhällelig betydelse och effektivitet samt vetenskaplig kvalitet. Huvudtemana för forskningsprogrammen väljs årligen av statsrådet.

 

På andra webbplatser

Totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering
http://vnk.fi/hankkeet/Valtion_tutkimuslaitosten_ja_tutkimusrahoituksen_kokonaisuudistus/fi.jsp

Rådet för strategisk forskning
http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Organisaatio_/Strategisen-tutkimuksen-neuvosto/

Finlands Akademi
www.aka.fi

Tekes
www.tekes.fi

Tekes hankegalleria
http://www.hankegalleria.fi/

Informationstjänsten om forskningen och teknologin i Finland
http://www.research.fi/

Forsknings- och innovationsrådet
http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaationeuvosto/?lang=fi