Användning av trä

Användningen av trä vid tillverkning av tryck- och skrivpapper och förpackningar, som byggnads- och inredningsmaterial och vid energiproduktion har långa traditioner i Finland. Vidare utnyttjas trä i dagens läge också vid tillverkningen av många andra dagliga produkter, såsom kosmetika, läkemedel och livsmedel. Nya är t.ex. trä- och plastkompositer samt olika biokemikalier och biopolymerer för den kemiska industrins, livsmedels- och läkemedelsindustrins behov. Beståndsdelar som härstammar från trä kan med dagens teknik användas t.ex. vid tillverkning av kläder, plast, asfalt eller djurfoder. På motsvarande sätt tillverkas av träförädlingens biflöden flytande biobränslen, med vilka den fossila oljan ersätts i trafiken och uppvärmningen.

En av de mest betydelsefulla fördelarna med trä jämfört med fossila råvaror är att trä är förnybart. Växthusgasutsläppen och koldioxidavtrycket av produkter som tillverkats av förnybar biomassa är i regel mindre än av motsvarande produkter som tillverkats av fossila råvaror.

Målet är att utöka användningen av trä mångsidigt i olika användningsobjekt

En ökning av användningen av trä i olika användningsobjekt har satts som mål i flera strategier, som t.ex. den nationella skogsstrategin 2025 och Finlands bioekonomiska strategi. Också i statsminister Marins regeringsprogram har som mål ställts att virke ska användas på ett mera mångsidigt sätt och att virkets förädlingsvärde ska höjas. Genom att utöka användningen av trä vill man minska användningen av icke-förnybara naturresurser, skapa nya arbetsplatser samt minska olika produkters koldioxidavtryck.

På vår webbplats

Nationell skogsstrategi 2025
Finlands bioekonomiska strategi

På andra webbplatser

Nationella energi- och klimatstrategier
Det strategiska programmet för skogsbranschen, slutrapport (ANM, 2015) (på finska)

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162350   E-postadress: