Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Främjandet av återvinningen av näringsämnen är ett viktigt element i den cirkulära ekonomin, eftersom de näringsämnen som behövs för odling används på ett ohållbart sätt i hela världen, även i Finland. Till exempel hamnar endast 20-25 procent av mineralfosfor på tallriken eftersom näringsämnen går till spillo i stor mängd under olika skeden av livsmedelskedjan allt från primärproduktionen till hushållen. De näringsämnen som rinner ut i vattnet, och i Finlands fall slutligen i Östersjön, orsakar eutrofiering.

Den cirkulära ekonomin har särskilt stor potential när det gäller att nyttja olika organiska biflöden effektivare, till exempel som råmaterial för förnybar energi och gödselfabrikat. Av återvunna biomassor kan man även tillverka växtunderlag och torrströ som ersätter torv. Den fosfor som behövs för mineralgödselmedel inom Finlands växtodling i dag kan på lång sikt ersättas nästan helt och hållet med de fosfortillgångar som ingår i de organiska biflöden som bildas i dag. Enbart med den fosfor som ingår i gödsel från produktionsdjur kan man täcka nästan 65 procent av fosforgödslingsbehovet på åkrarna i Finland. Det är viktigt att planera och genomföra råmaterialets kretslopp så att inte tillverkningsprocessen och användningen av slutprodukterna orsakar skador för miljön eller människorna.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen består av åtgärder som främjar forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) för återvinning av näringsämnen samt av ett program för investeringsstöd för biogas, gödselbearbetning, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning. Projekt- och investerings-understöd beviljas av NTM-centralen i Södra Österbotten som är statsbidragsmyndighet för det nationella programmet. 

Länk till NTM-centralens webbplats

Med försöksprogrammet har man i bred utsträckning främjat kretsloppsekonomin för återvinningen av näringsämnen samt tillvaratagandet och återvinningen av näringsämnen och energi i biomassor. Närmare 14 miljoner euro har knutits till projekten sedan augusti 2020. Hittills har 53 FoUI-projekt inletts och 6 projekt har fått positiva investeringsbeslut. Projektens sammanlagda kostnadskalkyl, dvs. nytta för näringsåtervinningsbranschen, uppgår till över 25 miljoner euro.

Därtill har separata temaprojekt och studier och utredningar i branschen genomförts.

Mer information

Sanna Tikander, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162178   E-postadress: