Mark - i kärnan av produktivitet och miljökonsekvenser

För detta temaområde fick man söka finansiering i samband med KEMERA-ansökan hösten 2015. Då efterlyste man särskilt projekt inom följande områden: 

  • Hur effektiva är de olika markskötselåtgärderna miljömässigt och ekonomiskt när klimatet förändras?
  • Vilka möjligheter finns det att genom markskötseln förbättra skörden och produktiviteten?
  • Vilka är de förutsättningar jordbrukaren behöver för att kunna sköta marken (t.ex. arrendeåkrar, jordförbättringsåtgärder)?
  • De olika användningsformerna för en åker ur samhällsperspektivet?
  • Vad är en tillräcklig växtföljd på hela landets och på regional nivå när det rör sig om improduktiva vallmarker (skyddszonsvallar, trädesmark, vallar på naturvårdsåker) och grödor?
  • Vilken betydelse har åkermarkens organiska material för åkerodlingen och vattenskyddet?
  • Vilka alternativa mekanismer och åtgärder finns det för att nå och bevara en god och produktiv tillstånd i marken?
  • Vilka möjligheter finns det för att tillämpa dem i jordbrukspolitiken?

Pågående projekt