Landsbygdspolitiken

Målet för den nationella landsbygdspolitiken är en välmående landsbygd som utnyttjar sina egna resurser. Landsbygdspolitiskens vision är följande:

  • Landsbygden är en oskiljaktig del av den nationella framgången och av samhället
  • Landsbygden utgör en god livsmiljö som uppmuntrar till företagsamhet och kreativitet
  • Landsbygdens materiella, sociala, kulturella och ekologiska grund är viktig för hela Finland

För att landsbygdens starka sidor ska kunna utnyttjas förutsätts att det på landsbygden finns livskraftiga samhällen med välfungerande infrastruktur och service. Det viktigaste målet för landsbygdspolitiken är att främja landsbygdens livskraft och invånarnas välfärd.

Landsbygdspolitiken i Finland kan delas in i den breda landsbygdspolitiken och i den snäva landsbygdspolitiken.

  • Den breda landsbygdspolitiken är handlingssättet, enligt vilket landsbygden och dess invånare beaktas tvärsektoriellt i all samhällelig verksamhet
  • Med den snäva landsbygdspolitiken avses de samhälleliga instrument som används för utveckling av landsbygden – t.ex. projektfinansieringen för landsbygdens utveckling

Landsbygdspolitiken förverkligas av landsbygdspolitiska rådet (MANE), som statsrådet tillsatt för perioden 1.5.2016-31.12.2020. Landsbygdspolitiska rådet har som en uppgift att i enlighet med uppdraget utveckla strukturerna och tillvägagångssätten inom landsbygdspolitiken och landsbygdens utveckling mot en mer nätverks- och partnerskapsorienterad verksamhet och för att stöda den platsbaserade politiken. 
 

Beslut om tillsättande (översättning från det ursprungliga beslutet)

Läs mer på: Landsbygdspolitik.fi

 

Mer information

Antonia Husberg, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162033   E-postadress: