Andra områden av betydelse för att bevara natur (OECM)

Utöver de egentliga skyddsområdena upprätthålls och främjas mångfalden i skogarna med områden som stöder naturens mångfald, det vill säga OECM-områden (Other effective area-based conservation measures). Med områdena som stöder naturens mångfald avses andra än de egentliga skyddsområdena som upprätthålls och sköts så att man når effektiva och långvariga effekter i skyddet av områdets naturvärden och mångfald. Områdena ska vara värdefulla med tanke på mångfalden och tydligt geografiskt avgränsade. Med områdena tryggas dessutom ekosystemfunktioner och -tjänster samt kulturella, mentala, socioekonomiska och övriga lokalt betydande värderingar. De områden som tydligast stöder mångfalden i Finland är livsmiljöer som enligt skogslagen är särskilt viktiga. Övriga områden som stöder mångfalden kan vara till exempel landskapsvårdsområden, städernas skogar som används i rekreationssyfte och vårdbiotoper som vårdas genom miljöavtal.

Syftet med OECM-projektet är att identifiera områden som inte hör till skyddsområdena, stöder mångfalden och främjar bevarandet av naturens mångfald. Fastställande av områden som stöder mångfalden är central med tanke på att uppnå skyddsnivån på 30 % som ställts på det nationella genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald före 2030. De områden som godkänns rapporteras 2025 för första gången i den internationella statistiken vid sidan av naturskyddsområden.

På andra webbplatser

Områden som stöder nätverket för bevarandeområden och skyddar den biologiska mångfalden i Finland (på finska, med presentationsblad på svenska)

Områden som stöder mångfalden (OECM) (på finska)

Mer information

Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress: