Översvämningar och torka

Aktuellt

Anmälan om meddelande av beslut: Godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker (17.12.2015)

***

Växlingarna i vädret och vattenförhållandena hör till Finlands miljöförhållanden och påverkar människorna och samhället på många sätt. Extrema växlingar, såsom stormar, översvämningar och torka, kan hota människors hälsa och säkerhet samt äventyra samhällets livsviktiga funktioner till exempel genom att skada vatten- och energiförsörjningen och trafiken. Vi ska fästa uppmärksamhet vid beredskap trots att riskerna för naturolyckor såsom översvämningar och torka är mindre i Finland än i flera andra områden i världen. Betydelsen av beredskap betonas allt mer i och med att samhällets sårbarhet växer till exempel när byggandet blir tätare och mer tekniskt och när klimatförändringen ökar riskerna för översvämningar och torka.

I främsta rummet ska vi förhindra hot som riktas mot människors hälsa och säkerhet samt förebygga och lindra skadliga effekter på samhällen. Fastighetsägarna samt de offentliga och privata aktörerna ska vara medvetna om de eventuella riskerna och sköta om beredskapen på eget initiativ. Genom att styra markanvändningen och byggandet kan man bäst förhindra att nya riskobjekt uppstår. Dessutom kan skador minskas genom att satsa på underhållet och säkerheten av vattendragsstrukturerna samt smidigheten av bekämpningsåtgärderna och räddningsverksamheten vid översvämningar.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har i uppgift att utveckla hanteringen av översvämnings- och torkriskerna. Räddningsmyndigheten sköter om brådskande uppgifter som har som syfte att rädda och skydda människor och egendom. För uppföljningen av vattensituationer, prognoserna för översvämningar och torka samt varningarna för dessa ansvarar Översvämningscentret.

Hanteringen av översvämningsrisker styrs av lagen och förordningen om översvämningsrisker. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde den 20 december 2011 områden inom vilka riskerna som orsakas av översvämning av vattendragen eller havet anses vara betydande. För dessa områden med översvämningsrisk har man upprättat översvämningskartor. Målen och åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker beskrivs i hanteringsplanerna för översvämningsrisker som blir färdiga i december 2015 och uppdateras med sex års mellanrum.

 

På andra webbplatser

Översvämningscentret – prognoser, varningar och beredskap

Miljo.fi: Påverka vattenvården