Fånga kolet -finansieringsansökningar

Kompletterande ansökningsomgångar för finansiering av utvecklingsprojekt som bidrar till markanvändningssektorns klimatåtgärder samt för finansiering av projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet öppnas den 6 oktober 2021.

Nu är det möjligt att ansöka om finansiering för praktiknära på forskning baserade utvecklingsprojekt som förankrar jord- och skogsbrukets klimatåtgärder och bidrar till riskhanteringen och anpassningen till klimatförändringen.

Temat för den andra ansökan om finansiering är i synnerhet lokalt och regionalt klimatarbete och försök på kolmarknaden. Inom ramen för informationsprogrammet söks därtill projekt som hjälper att utveckla koefficienter för att binda växthusgaser med olika odlingssätt och jordarter.

Målet med forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet är att ta fram nya forskningsrön och lösningsförslag som föregriper förändringarna i omvärlden och som främjar klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn samt hållbar användning av förnybara naturresurser. Projekten ska också beakta bland annat konsekvenserna för naturens biologiska mångfald, vattendragen och livsmedelstryggheten. Ett ytterligare mål är att stärka forskningen och förnyelsen, och därför har man i programmet fäst särskild vikt vid att stödja forskare som befinner sig i början av forskarkarriären. 

Ansökningsanvisningarna för den andra ansökningsomgången publiceras under september månad. Ett förhandsmeddelande om ansökan lades ut på jord- och skogsbruksministeriets webbplats den 10 september.

Ansökningsomgångarna hösten 2021 är en fortsättning på FI-programmets första ansökningsomgång i slutet av 2020 och på ansökningsomgången för utvecklingsprojekt inom programmet Fånga kolet i början av 2021. Fler ansökningsomgångar ordnas enligt behov senare under regeringsperioden.