Kommittéerna

Rådet har gett Europeiska kommissionen genomförandeuppdrag som gäller den gemensamma jordbrukspolitiken. Genomförandet sker i nära samarbete med medlemsländernas experter. För detta syfte har olika kommittéer som består av medlemsstaternas representanter inrättats i Europeiska kommissionen. Kommittéerna verkar under ledning av kommissionens representant.

Kommittéerna ger årligen utlåtanden om cirka 2 000 lagtexter gällande jordbruket. Förutom sin formella uppgift erbjuder kommittéerna möjlighet till dialog.

Olika kommittéer är rådgivande kommittéer, gransknings- och överklagandekommittéer.

Granskningskommittén är den vanligaste kommittéformen som används vid medbeslutandeförfarandet. I kommittéerna sammanträder medlemsstaternas representanter för vissa specialområden. Kommittéerna ger på kommissionens förslag utlåtanden om åtgärder som gäller kontrollen av jordbruksmarknaden. Kontrollen av de flesta jordbruksprodukter (spannmål, mjölkprodukter, nötkött, vin, frukter och grönsaker osv.) sköts idag av den s.k. enhetliga granskningskommittén.

 

På andra webbplatser

Kommittéerna och arbetsgrupperna