Forskningsprogrammets koordination

För planeringen och genomförandet av forskningsprogrammet svarar en styrgrupp bestående av representanter för närmast de ministerier som finansierar programmet.

Styrgruppen:

  • följer upp utfallet av forskningsprojekten
  •  bedömer nya forskningsbehov
  • styr och bistår programkoordinatorn i sitt arbete
  •  bidrar till samarbetet mellan olika myndigheter för att undvika överlappningar.

Forskningsprogrammets koordinator är specialforskare Mikko Kuussaari vid Finlands miljöcentral.

Koordinatorn har till uppgift att:

  • informera om programmet
  • förbättra informationsutbytet mellan finansiärerna och forskarna
  • upprätthålla programmets webbsidor
  • ordna det årliga seminariet

Koordinatorn arbetar på deltid och deltar inte i beslut om forskningsprogrammets finansiering.

Kontaktinformation:

Mikko Kuussaari, Finlands miljöcentral SYKE, PB 140, 00251 HELSINGFORS, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 040 5256 249

Programmets webbsidor: Janne Heliölä, forskare, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi