Kalkyler som gäller tillväxten och hållbarheten i de finska skogarna

I Finland samlar man regelbundet in information om skogsresurserna genom riksskogstaxeringen. Taxeringar har gjorts sedan 1920-talet. Som en del av taxeringarna mäts t.ex. skogarnas tillväxt. Enligt de nyaste taxeringsresultaten (2019) har trädbeståndets årliga tillväxt varit cirka 108 miljoner kubikmeter.

Utöver tillväxten statistikförs i Finland noggrant mängden avverkade träd i våra skogar. Det faktiska avverkningsuttaget av stamved har under 2010-talet uppgått till 60–78 miljoner kubikmeter per år.

Utöver avverkningsuttaget av stamved uppskattas också hela avgången av trädbeståndet i skogarna. Avgången inbegriper utöver avverkningsuttaget de avverkningsrester av stamved som blir kvar i skogen samt naturligt död stamved. Trädbeståndet växte  2019 totalt 19 miljoner kubikmeter.

Också de finska skogarnas kolsänka, dvs. mängden koldioxid från atmosfären som binds i skogarna samt mängden kol som binds i trädbeståndets biomassa och markgrund följs med.

Avgång sker via avverkningar och på naturlig väg

Avverkningsuttag är ett begrepp som avser den totala mängd stamved som avverkats i våra skogar. 

År 2019 uppgick avverkningsuttaget av stamved till totalt 73,3 miljoner kubikmeter. Av avverkningsuttaget utgjordes 87 procent, dvs. 64,0 miljoner kubikmeter, av stock- och massaved. Resterande 9,2 miljoner kubikmeter var energived, dvs. brännved som används i småhus eller klenved som används som skogsflis i värme- och kraftverk. Av det virke som blir skogsenergi ingår stamveden i det totala avverkningsuttaget, men inte avverkningsrester och stubbar.

Trädbeståndets avgång i de finska skogarna uppgick till 88,4 miljoner kubikmeter år 2019. Denna virkesmängd inbegriper utöver avverkningsuttaget de avverkningsrester av stamved som blir kvar i skogen samt naturligt död stamved.

Det faktiska avverkningsuttaget är mindre än det största hållbara avverkningsuttaget i Finland

Utöver det verkliga avverkningsuttaget görs i Finland också beräkningar av det största hållbara avverkningsuttaget. Det största hållbara avverkningsuttaget bedöms också för kommande decennier. Med det största hållbara avverkningsuttaget avses en övre gräns för avverkningarna när ett hållbart skogsbruk anses eftersträvansvärt. När gränsen fastslås beaktas en hållbar resurshushållning och träproduktion och då beaktas också skogsvårdsrekommendationer och skyddsbesluten.

Naturresursinstitutets uppskattning av en hållbar avverkningsmöjlighet löper fram till år 2044. Till exempel uppskattningen av hållbara avverkningsmöjligheter för åren 2016–2025 är 80,5 miljoner kubikmeter stamved per år. År 2019 uppgick avverkningsuttaget i hela landet till 91 procent av de hållbara avverkningsmöjligheterna.

Avverkningsuttaget kan granskas i olika scenarier

Hållbara avverkningsmöjligheter kan också bedömas med scenariokalkyler. Vid Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral utarbetades i slutet av år 2016 kalkyler som gäller hållbart avverkningsuttag i skogarna. En central slutsats i scenariogranskningen är att användningen av trä kan utökas och skogsnaturens mångfald samtidigt tryggas. Detta förutsätter att de existerande metoderna för att främja mångfalden effektiveras.

På vår webbplats
Skogarnas biologiska mångfald och skydd
Skogsindustri i Finland

På andra webbplatser
Skogstillgångar och skogsbruksplanering (Naturresursinstitutet)
Utveckling av växthusgasbalansen för trädbestånd och skogar enligt scenariekalkylerna fram till år 2045: En utredning till jord- och skogsbruksministeriet för beredning av en energi- och klimatstrategi för 2016 (på finska)
Virkesuttag och virkesförrådets avgång år 2018 (Naturresursinstitutet)
Effekterna av avverkningar enligt de bioekonomiska scenarierna för strukturdrag som är viktiga med tanke på skogarnas biologiska mångfald (på finska)
Avverkningsmöjligheter

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045  


Katja Matveinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287