Kalkyler som gäller tillväxten och hållbarheten i de finska skogarna

I Finland samlar man regelbundet in information om skogsresurserna genom riksskogstaxeringen. Taxeringar har gjorts sedan 1920-talet. Som en del av taxeringarna mäts t.ex. skogarnas tillväxt. Enligt de nyaste taxeringsresultaten (2022) är trädbeståndets årliga tillväxt 103 miljoner kubikmeter.

Utöver tillväxten statistikförs i Finland noggrant mängden avverkade träd i våra skogar. Det faktiska avverkningsuttaget av stamved har under 2010-talet uppgått till 60–78 miljoner kubikmeter per år.

Utöver avverkningsuttaget av stamved uppskattas också hela avgången av trädbeståndet i skogarna. Avgången inbegriper utöver avverkningsuttaget de avverkningsrester av stamved som blir kvar i skogen samt naturligt död stamved. Trädbeståndet växte 2022 cirka 14 miljoner kubikmeter.

Också de finska skogarnas kolsänka, dvs. mängden koldioxid från atmosfären som binds i skogarna samt mängden kol som binds i trädbeståndets biomassa och markgrund följs med.

Avgång sker via avverkningar och på naturlig väg

Avverkningsuttag är ett begrepp som avser den totala mängd stamved som avverkats i våra skogar. 

År 2022 uppgick avverkningsuttaget av stamved till totalt cirka 75 miljoner kubikmeter. Av avverkningsuttaget utgjordes 84 procent, dvs. 64,3 miljoner kubikmeter, av stock- och massaved. Resterande 10,8 miljoner kubikmeter var energived, dvs. brännved som används i småhus eller klenved som används som skogsflis i värme- och kraftverk. Av det virke som blir skogsenergi ingår stamveden i det totala avverkningsuttaget, men inte avverkningsrester och stubbar.

Trädbeståndets avgång i de finska skogarna uppgick till 90 miljoner kubikmeter år 2022. Denna virkesmängd inbegriper utöver avverkningsuttaget de avverkningsrester av stamved som blir kvar i skogen samt naturligt död stamved.

Virkesuttaget i Finland är i verkligheten mindre än den största hållbara avverkningsvolymen 

Utöver det faktiska virkesuttaget görs det beräkningar av den största hållbara avverkningsvolymen, även för kommande årtionden. Vid beräkningen beaktas de begränsningar som skogarnas övriga användningsformer medför för virkesproduktionen. När gränsen fastslås beaktas en hållbar resurshushållning och virkesproduktion och då beaktas också skogsvårdsrekommendationerna och skyddsbesluten.

Enligt Naturresursinstitutet uppgår den största hållbara avverkningsvolymen under åren 2016–2025 till 80,5 miljoner kubikmeter stamved per år. Under åren 2016–2022 tog man vara på 91 procent av avverkningsmöjligheterna i hela landet, men nivån varierade från region till region. I norra Finland, det vill säga i de tre nordligaste landskapen, tog man under åren 2016–2022 vara på i genomsnitt 76 procent av de uppskattade avverkningsmöjligheterna. I södra Finland tog man under samma period vara på 96 procent av avverkningsmöjligheterna.

Avverkningsuttaget kan granskas i olika scenarier

Hållbara avverkningsmöjligheter kan också bedömas med hjälp av scenarioberäkningar. I bakgrundsutredningen till den nationella skogsstrategin 2035 granskades skogsbranschens verksamhetsmiljö och utarbetades scenarier som beskriver skogsanvändningen och kalkyler som baserar sig på dem. Scenarierna baserade sig starkt på kalkyler som gjorts 2020–2021 inom ramen för projektet ett klimatneutralt Finland 2035 – klimat- och energipolitiska åtgärder och effekter (HIISI) och som utarbetats med tanke på beredningen av klimat- och energistrategin. Med hjälp av scenarioanalyserna kunde man bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika scenarier samt konsekvenserna för virkesproduktionen och andra ekosystemtjänster. I samband med de scenariogranskningar som hänför sig till klimat- och energipolitiken uppdateras basscenariot för klimat- och energistrategin 2023.

 

På vår webbplats

Skogarnas biologiska mångfald och skydd
Skogsindustri i Finland

På andra webbplatser

Utveckling av växthusgasbalansen för trädbestånd och skogar enligt scenariekalkylerna fram till år 2045: En utredning till jord- och skogsbruksministeriet för beredning av en energi- och klimatstrategi för 2016 (på finska)
Virkesuttag och virkesförrådets avgång (Naturresursinstitutet)
Virkesuttag och virkesförrådets avgång per område 2021 (Naturresursinstitutet)
Effekterna av avverkningar enligt de bioekonomiska scenarierna för strukturdrag som är viktiga med tanke på skogarnas biologiska mångfald (på finska)
Ett klimatneutralt Finland 2035 – klimat- och energipolitiska åtgärder och effekter, HIISI (2021) (på finska)
Bakgrundsutredning inför beredningen av den nationella skogsstrategin 2035: scenariobaserad granskning (på finska)

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress:


Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress: