Nationella viltpolitiska strategier

Den offentliga viltkoncernens strategi

Den offentliga viltkoncernens verksamhetsidé är att ansvara för viltstammarnas livskraft, säkerställa en mångsidig och hållbar användning av viltresurserna samt samordna olika förväntningar gällande vilthushållningen. Viltkoncernens strategi skapar grunden för beslutsfattandet inom viltpolitiken och en gemensam planering av verksamheten.

Den offentliga viltkoncernens strategi har som mål att

  • Stärka vilthushållningen som en del av ekosystemtjänsterna och bevarandet av naturens biologiska mångfald
  • Främja identifieringen och uppskattningen av vilthushållningens talrika positiva effekter på välbefinnande
  • Säkerställa en tillförlitlig, aktuell och gemensam viltinformation som grund för vilthushållningen
  • Arbeta öppet och aktivt med nationella och internationella partner och intressentgrupper
  • Våra handlingssätt är effektiva, ekonomiska, kundinriktade och förutseende och vi tar hand om vår egen kontinuerliga utveckling

Dataförvaltningsstrategi

Dataförvaltningsstrategin stödjer verksamheten och utvecklingen av den offentliga viltkoncernens instanser. Strategins verksamhetsidé är att effektivisera viltkoncernens verksamhet genom att producera välfungerande elektroniska tjänster för dess kunder och beslutsfattare.