FI SV EN

Delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande

Delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande som tillsatts i anslutning till Jord- och skogsbruksministeriet bistår ministeriet i frågor och riktlinjer som gäller dessa djurs välbefinnande.

Delegationen ska följa upp och bedöma hur sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande utvecklas i samhället. Delegationen lägger fram förslag om hur djurens välbefinnande kan utvecklas och ger utlåtanden om viktiga projekt och förslag. Vidare har delegationen en viktig uppgift i att intensifiera samarbetet mellan myndigheter och aktörer inom branschen.

Delegationen arbetar också för att öka medvetenheten om betydelsen och värdesättandet av sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande och öka dialogen kring dessa frågor.

Delegationen har en bredbasig sammansättning. Medlemmarna företräder olika aktörer som arbetar med sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, såsom hobbyverksamheten, myndigheterna, forskningen om välbefinnandet och det frivilliga djurskyddsarbetet. Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och 12 andra medlemmar med personliga suppleanter. Dessutom hör till delegationen olika aktörer inom branschen som sakkunniga.

Delegationens sammansättning finns i projektregistret.

Om tillsättandet av delegationen har föreskrivits genom statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande (1174/2010). Delegationens medlemmar tillsätts genom ett separat beslut för tre år i sänder.

Delegationens mötesprotokoll 2011-

Mer information