FI SV EN

Naturligtvis närmat!

Närproducerad mat är ett av de prioriterade områdena i vårt lands matpolitik. Närmatsprogrammet som bereddes i jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med olika intressentgrupper godkändes som statsrådets principbeslut 16.5.2013. Uppdatering av programmet har utarbetats på våren 2021. Närmatsprogrammet finns på svenska

Målen för utveckling av närmatssektorn fram till år 2025 är:

  1. göra produktionen av närmat mångsidigare och öka den så att den motsvarar efterfrågan, möjliggöra nya försäljnings- och distributionskanaler samt höja närmatens förädlingsgrad
  2. förbättra möjligheterna till småskalig livsmedelsförädling och försäljning genom lagstiftning, rådgivning och forskning
  3. öka närmatens andel av den offentliga upphandlingen genom att förbättra upphandlingskompetensen och höja kvalitetskriterierna och upphandlingskraven
  4. intensifiera samarbetet mellan dem som arbetar inom närmatssektorn
  5. höja uppskattningen av maten och aktörerna inom matkedjan och öka deras synlighet.

Närmatsprogrammet genomförs som program på statsrådsnivå genom tillgängliga metoder, särskilt genom åtgärder som anknyter till lagstiftningen och stödsystemen. Programmets mål och riktlinjer skapar en grund för och ger mervärde till det utvecklingsarbete som utförs av andra aktörer i närproduktionskedjan.

Närmat är lokal mat

I närmatsprogrammet avses med närmat i första hand lokal mat som främjar den lokala ekonomin, sysselsättningen och matkulturen i den egna regionen. Maten är producerad och förädlad av råvaror från den egna regionen och den marknadsförs och konsumeras i den egna regionen. Med den egna regionen avses ett landskap eller motsvarande eller mindre regionnivå.

Åtgärderna i närmatsprogrammet täcker närmast specialprodukter av små företag inom livsmedelsbranschen med den närliggande regionen som det största marknadsområdet, men som säljs via olika kanaler också i övriga Finland. Sådana produkter finns närmast i sortimentet hos små företag.

I närmatsprogrammet betonas också korta distributionskedjor. Närmat och lokalt producerad mat har ett nära samband speciellt med korta distributionskedjor. Korta distributionskedjor fastställs av ett mindre antal ekonomiska aktörer i kedjan, samarbete mellan aktörerna, lokal ekonomisk tillväxt samt geografiska och sociala förbindelser mellan producenterna och konsumenterna.

Närmatsprogrammet i original från år 2013 finns här.

Närmatsprogrammet i social media

Närmatsprogrammet på Facebook
Lähiruokaa – totta kai! -bloggen

Mer information

Kirsi Viljanen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162142   E-postadress: