CAP-plan för perioden 2023–2027

Varje EU-medlemsstat har utarbetat en strategisk plan för 2023–2027 genom vilken EU:s gemensamma jordbrukspolitik genomförs. Planen bereddes i flera år tillsammans med intressentgrupperna. EU-kommissionen godkände Finlands CAP-plan bland de första den 31 augusti 2022. De nationella lagarna om CAP-reformen trädde i kraft den 1 januari 2023, och genomförandet av reformen inleddes planenligt och stegvis från ingången av 2023. Det centrala i den nya genomförandemodellen är målen, resultaten och uppföljningen av dem.

Finansieringen av jordbruket och landsbygdsutvecklingen 2023–2027 uppgår till sammanlagt cirka 10 miljarder euro. Finansieringen består av medfinansiering från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt nationell medfinansiering. Finansieringen av CAP-planen täcker direkta jordbruksstöd och sektorsåtgärder (drygt 2,6 €md) och åtgärder för utveckling av landsbygden (5,8 €md). Dessutom kompletterar de nationella stöden till jordbruket helheten (1,7 €md).

Mål

Målet för Finlands CAP-plan är en aktiv matproduktion, ett miljö- och klimatsmart jordbruk samt en föränderlig och mångsidig landsbygd. Ett övergripande mål är dessutom att främja kompetens, innovationer och digitalisering.

De centrala målen med planen är bland annat att säkerställa skäliga inkomster för jordbrukarna och förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan med beaktande av klimat- och miljöåtgärderna för att stävja klimatförändringen samt att göra företagsbeståndet på landsbygden mångsidigare och förbättra dataförbindelserna.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik och EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering förvaltas inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Regionala och lokala aktörer är centrala i genomförandet av CAP-planen och i uppnåendet av målen.

Vad förändras jämfört med föregående programperiod?

Åtgärderna är i huvudsak desamma som under den föregående programperioden, såsom produktionskopplade stöd, stöd till unga jordbrukare, gårdsbruksenheters och landsbygdsföretags investeringar, lokal utveckling av landsbygdsområden och kompensationsbidrag. Man satsar på aktiv matproduktion på ett särskilt sätt.

I CAP-planen ökas klimat- och miljöåtgärdernas verkningsfullhet och för att säkerställa att målen uppnås avsätts medel för dessa åtgärder. Jordbrukarna uppmuntras i allt högre grad till riktade klimat- och miljöåtgärder.

Företagsfinansieringens, landsbygdsutvecklingsprojektens och den lokala utvecklingens finansieringsandel av landsbygdsutvecklingen som helhet ökar. Det satsas allt mer på rådgivning, utbildning och informationsförmedling samt på samarbete, innovationer och digitalisering.

I den nya CAP-planen slopas systemet med stödrättigheter för direktstöd och stödrättigheterna upphör vid utgången av 2022. Jordbrukaren har tidigare behövt stödrättigheter bland annat för att få grundstöd. I fortsättningen baserar sig basinkomststödet på den stödberättigande arealen utan systemet med stödrättigheter.

I reformen har man beaktat stödsystemets mångdimensionella karaktär och omfattande mål samt ett jämlikt främjande av produktion och investeringar i hela landet. Utifrån dessa utgångspunkter har definitionerna och åtgärdsalternativen mellan regionerna och stödobjekten förenhetligats för att undvika en alltför stor administrativ börda. Samtidigt har inriktningen av stödet till olika stödobjekt ändrats något jämfört med tidigare, framför allt för att främja aktiva odlingsåtgärder och hållbar matproduktion.

Bekanta dig närmare med CAP-planens mål och åtgärder på webbplatsen maaseutu.fi.

Uppföljning och eventuella ändringar i åtgärderna

Genomförandet av Finlands CAP-plan och åtgärdernas genomslag följs hela tiden upp. Resultaten rapporteras årligen till EU-kommissionen. Åtgärdernas effekter följs upp till exempel med hjälp av olika indikatorer.

Övervakningskommittén för Finlands CAP-plan 2023–2027 granskar hur genomförandet framskrider och hur målen för det uppnås. Dess centrala uppgifter är bl.a. att godkänna förslag till ändringar av CAP-planen och resultatrapporter innan de lämnas till EU-kommissionen för godkännande. Ordförande för övervakningskommittén är Minna-Mari Kaila, avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning.

Om det under perioden upptäcks ett behov av ändringar i åtgärderna, är det möjligt att ändra åtgärderna. Under finansieringsperioden är det också möjligt att göra ändringar i stödnivåerna inom budgetramen. Beslut om ändringarna fattas av Finlands övervakningskommitté, som sänder ändringarna för godkännande till EU-kommissionen.

Läs mer om Finlands CAP-plan på webbplatsen maaseutu.fi.
Läs mer om förvaltningen av Finlands CAP-plan på webbplatsen maaseutu.fi.