Enligt utredningen bör systemen för klimatkompensationer vara tydligare och mer transparenta

Också i Finland finns redan ett antal företag som tillhandahåller kommersiella klimatkompensationstjänster som baserar sig på klimatåtgärderna inom jord- och skogsbruket och annan markanvändning. Hittills har det dock inte funnits någon täckande allmän bild av det inhemska utbudet och den inhemska marknaden. På detta behov svarar den utredning som Gaia Consulting Oy och Pellervo ekonomiska forskningsinstitut tagit fram på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. Utredningen tar också ställning till kriterierna för god kompensation.

Läs mer: Pressmeddelande 28.1.2021

 

Närmare villkor för stödet för beskogning fastställdes – ansökan öppnas i mars

Statsrådet har utfärdat 21.1.2021 en förordning som preciserar bestämmelserna om stödbeloppet samt andra närmare villkor i lagen om beskogning som trädde i kraft vid ingången av 2021. Stödansökningar kan lämnas in hos Skogscentralen från ingången av mars. Stöd för beskogning beviljas privata markägare för beskogning av så kallad impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för odling samt gamla torvutvinningsområden. Läs mer: Pressmeddelande 21.1.2021

 

Fånga kolet - -forsknings- och innovationsprogrammet söker programchef

Vid jord- och skogsbruksministeriet ledigförklaras ett tjänsteförhållande för viss tid som programchef för tiden 1.3.2021- 30.6.2024

Som programchef har du till uppgift att leda och samordna jord- och skogsbruksministeriets forsknings- och innovationsprogram Fånga kolet (https://mmm.fi/-/hiilesta-kiinni-tutkimus-ja-innovaatio-ohjelma-tukee-ilmastokestavien-maankayttoratkaisujen-tuottamista-mittava-rahoitushaku-nyt-avoinna-1). Ditt uppgiftsområde består av att leda det omfattande forskningsprogrammet, facilitera forskningsprojekt och omsätta resultaten i praktiken. Du har till uppgift att säkerställa att man till stöd för beslutsfattandet har lösningsförslag som grundar sig på forskning. Du ska också aktivt delta i den samhälleliga debatten om ämnet samt i arbetet i projektgruppen för åtgärdshelheten inom markanvändningssektorn. Du ansvarar för halvtids- och slutrapporteringen om programmet samt för att ordna en utvärdering av programmet. Du företräder ministeriet i EU-arbetsgrupper som behandlar jordmånsforskning.
 

Mer information: Valtiolle.fi

-------------------------------------------------------

Statsrådet utfärdade en förordning om stöd och anslag för markanvändningssektorns klimatåtgärder.

Statsrådet utfärdade den 7 januari 2021 en förordning om stöd och anslag för markanvändningssektorns klimatåtgärder. Förordningen gör det möjligt att i allt högre grad bidra till klimatåtgärder som gäller jord- och skogsbruket samt ändringar i markanvändningen genom olika projekt. Förordningen träder i kraft den 13 januari 2021 och gäller fram till den 31 december 2025.

Mer information: Pressmeddelande 7.1.2021

----------------------------------

Lagen om beskogningsstöd stadfästes – ansökan öppnas i mars

Republikens president har stadfäst lagen om temporärt stöd för beskogning. Lagen träder i kraft vid ingången av 2021 och stöd kan sökas hos Skogscentralen från ingången av mars. Stöd för beskogning beviljas privata markägare för beskogning av så kallad impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för odling samt gamla torvutvinningsområden. I Finland finns uppskattningsvis 120 000 hektar impedimentmark som lämpar sig för beskogning.  Att beskoga i synnerhet områden med torvunderlag ger stora klimatfördelar.

Mer information: Pressmeddelande 17.12.2020
Lag om temporärt stöd för beskogning (1114/2020)

-------------------------

Fånga kolet -forsknings- och innovationsprogrammet

Ansökningstiden för programfinansieringen pågår fram till den 21 december 2020 klockan 16.15.

Mer information om ansökning