Aktuellt om åtgärdshelheten Fånga kolet
 

Arbetet med en klimatplan för markanvändningssektorn inleds – jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram ett planförslag

Före utgången av året kommer jord- och skogsbruksministeriet att arbeta fram en övergripande klimatplan som gäller jord- och skogsbruket och annan markanvändning och som blir en del av planeringssystemet enligt den nya klimatlagen. Ett förslag till plan utarbetas av den förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgrupp som ministeriet tillsatte den 16 februari 2021. Avsikten är att statsrådet ska godkänna en redogörelse om klimatplanen i början av 2022.

Läs mer: Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 18.2.2021

Ansökningstiden för stöd för beskogning har börjat

Beskogning av trädlösa områden som inte är i användning är ett sätt att öka kolupptaget och minska växthusgasutsläppen från markanvändningssektorn i Finland. Det nya systemet för stöd för beskogning började gälla vid ingången av 2021. Stödet kan sökas hos Finlands skogscentral från och med den 1 mars 2021. I början kan ansökningarna lämnas in till Skogscentralen på en blankett. I första hand ska ansökningarna dock lämnas in via den elektroniska ansökningstjänsten som öppnas den 23 mars 2021. Beskogningen kan inledas genast efter stödbeslutet.

Läs mer om beskogningsstödet och ansökan om stöd på Skogscentralens webbplats.

Enligt utredningen bör systemen för klimatkompensationer vara tydligare och mer transparenta

Också i Finland finns redan ett antal företag som tillhandahåller kommersiella klimatkompensationstjänster som baserar sig på klimatåtgärderna inom jord- och skogsbruket och annan markanvändning. Hittills har det dock inte funnits någon täckande allmän bild av det inhemska utbudet och den inhemska marknaden. På detta behov svarar den utredning som Gaia Consulting Oy och Pellervo ekonomiska forskningsinstitut tagit fram på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. Utredningen tar också ställning till kriterierna för god kompensation.

Läs mer: Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 28.1.2021

Närmare villkor för stödet för beskogning fastställdes – ansökan öppnas i mars

Statsrådet har utfärdat 21.1.2021 en förordning som preciserar bestämmelserna om stödbeloppet samt andra närmare villkor i lagen om beskogning som trädde i kraft vid ingången av 2021. Stödansökningar kan lämnas in hos Skogscentralen från ingången av mars. Stöd för beskogning beviljas privata markägare för beskogning av så kallad impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för odling samt gamla torvutvinningsområden.

Läs mer: Pressmeddelande 21.1.2021

Nya former för att använda trä som byggmaterial för broar - en idétävling startade i februari

Finland ska kunna använda betydligt mer trä som byggmaterial för broar och övrig trafikinfrastruktur. Ett led i arbetet med att utveckla branschen är att man söker efter nya former för att använda trä som byggmaterial för broar och därtill hörande konstruktioner.

I samband med projektet Yksityisteiden puuinfra inleddes i februari 2021 en idétävling. Tävlingsbidragen kan handla om helt nya brolösningar eller arbetssätt som ger en möjlighet att använda existerande konstruktioner för att reparera typiska träbroar. Det kan också vara fråga om andra innovationer som ökar användningen av trä i broar, till exempel hybridkonstruktioner eller broräcken i trä. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast den 21 maj 2021.

Mer information om idétävlingen och tävlingsmaterialet finns på Vägföreningen i Finland rf:s webbplats (på finska).

Statsrådets förordning om stöd för beskogning fastställdes den 21 januari

Lagen om temporärt stöd för beskogning trädde i kraft vid ingången av 2021. Stöd för beskogning beviljas privata markägare för beskogning av så kallad impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för odling samt tidigare torvutvinningsområden. Stödet söks hos skogscentralen från och med mars månad. Närmare villkor och stödnivåer för stödet fastställdes den 21 januari 2021.

Läs mer om stödet på webbplatsen: stödet för beskogning.

Fånga kolet - -forsknings- och innovationsprogrammet söker programchef

Vid jord- och skogsbruksministeriet ledigförklaras ett tjänsteförhållande för viss tid som programchef för tiden 1.3.2021- 30.6.2024

Som programchef har du till uppgift att leda och samordna jord- och skogsbruksministeriets forsknings- och innovationsprogram Fånga kolet. Ditt uppgiftsområde består av att leda det omfattande forskningsprogrammet, facilitera forskningsprojekt och omsätta resultaten i praktiken. Du har till uppgift att säkerställa att man till stöd för beslutsfattandet har lösningsförslag som grundar sig på forskning. Du ska också aktivt delta i den samhälleliga debatten om ämnet samt i arbetet i projektgruppen för åtgärdshelheten inom markanvändningssektorn. Du ansvarar för halvtids- och slutrapporteringen om programmet samt för att ordna en utvärdering av programmet. Du företräder ministeriet i EU-arbetsgrupper som behandlar jordmånsforskning.

Mer information: Valtiolle.fi

Statsrådet utfärdade en förordning om stöd och anslag för markanvändningssektorns klimatåtgärder

Statsrådet utfärdade den 7 januari 2021 en förordning om stöd och anslag för markanvändningssektorns klimatåtgärder. Förordningen gör det möjligt att i allt högre grad bidra till klimatåtgärder som gäller jord- och skogsbruket samt ändringar i markanvändningen genom olika projekt. Förordningen träder i kraft den 13 januari 2021 och gäller fram till den 31 december 2025.

Mer information: Pressmeddelande 7.1.2021

Lagen om beskogningsstöd stadfästes – ansökan öppnas i mars

Republikens president har stadfäst lagen om temporärt stöd för beskogning. Lagen träder i kraft vid ingången av 2021 och stöd kan sökas hos Skogscentralen från ingången av mars. Stöd för beskogning beviljas privata markägare för beskogning av så kallad impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för odling samt gamla torvutvinningsområden. I Finland finns uppskattningsvis 120 000 hektar impedimentmark som lämpar sig för beskogning.  Att beskoga i synnerhet områden med torvunderlag ger stora klimatfördelar.

Mer information: Pressmeddelande 17.12.2020
Lag om temporärt stöd för beskogning (1114/2020)

Fånga kolet -forsknings- och innovationsprogrammet

Ansökningstiden för programfinansieringen pågår fram till den 21 december 2020 klockan 16.15.

Mer information om ansökning