Natur och klimat

Hållbar användning, förvaltning och skydd av förnybara naturresurser bidrag till hållbar utveckling.

 • Energi- och klimatpolitik »

  Bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen förändrar hela naturresursekonomins verksamhetsmodeller. EU:s klimat- och energipolitik skapar ramar och mål på lång sikt för detta arbete.

 • Anpassning till klimatförändringen »

  Genom anpassning förhindras eller lindras de negativa effekterna av klimatförändringen och dras nytta av de gynnsamma verkningarna.

 • Markanvändningssektorns klimatplan »

  För att målet om ett klimatneutralt Finland 2035 ska nås krävs i synnerhet betydande och snabba åtgärder för att minska utsläppen från energisektorn och transporten, men också starkare kolsänkor.

 • Naturens mångfald »

  Naturens mångfald avser livets hela spektrum på genernas, arternas och livsmiljöernas nivå. Att stoppa utarmningen av naturens biologiska mångfald är ett globalt mål.

 • Genresurser »

  Med genresurser avses den genetiska mångfalden hos kulturväxter, husdjur samt skogsträd och fiskar.

 • Främmande arter »

  Främmande arter är arter som har spridit sig till ett nytt område med hjälp av människan. Invasiva främmande arter bekämpas med hjälp av lagstiftning och hanteringsplaner.

 • Myr- och torvmarker »

  Cirka en tredjedel av Finlands landyta är myr- och torvmarker. Myrmarkerna är en betydlig nationell naturresurs.

 • Bioenergiproduktion »

  Andelen bioenergi av energianvändningen i hela Finland är över en fjärdedel. Träbaserade brännmaterial är den viktigaste energikällan i Finland.