Offentlig matanskaffning

Offentlig upphandling av livsmedel har en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem. Hållbara offentliga upphandlingar förbättrar också försörjningsberedskapen och våra självförsörjningsmål. De har också en positiv inverkan på ekonomin eftersom hållbara offentliga upphandlingar ökar sysselsättningen och stärker den regionala ekonomin.

En kom-ihåg-lista för kommunala beslutsfattare:

  • Dra upp tydliga riktlinjer för hållbar upphandling av livsmedel och mattjänster i kommunstrategin och i den mer detaljerade upphandlingsstrategin. Ta fram riktlinjerna i samarbete med dem som svarar för mattjänsterna och livsmedelsupphandlingen.
  • Förbinda er att förbättra ansvarsfullheten i kommunens livsmedelsupphandling bland annat genom upphandlingskriterier som ökar ansvarsfullheten. 
  • Satsa på att planera en hållbar och säsongenlig matlista. Gör barn och unga mer delaktiga i planeringen. 
  • Köp mer närproducerad, ekologisk och inhemsk mat i kommunen.
  • Ha som mål att minska matens koldioxidavtryck till exempel genom att minska matsvinnet och öka andelen fisk och vegetarisk mat.
  • Öka andelen grönsaksbaserad mat i skolor och på daghem och ha varje dag vegetarisk mat som ett alternativ som alla har möjlighet att välja.

Finlands första strategi för offentlig upphandling gavs ut den 9 september 2020. Målet med strategin är att öka den ekologiska, sociala och ekonomiska effektiviteten och ansvarsfullheten inom offentlig upphandling. Strategin har tagits fram i brett samarbete med upphandlingsexperterna inom statsförvaltningen och i kommunerna.

Jord- och skogsbruksministeriet främjar strategins mål om ett hållbart livsmedelssystem vid upphandling av livsmedel och mattjänster samt konsumtionen av livsmedel som producerats på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Enligt strategin ska offentliga livsmedelsupphandlingar följa principerna om övergripande hållbarhet, såsom goda odlingsmetoder, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerhet, vilka bidrar till god kost och hälsa.

Upphandlingsstrategin har också getts i form av ett principbeslut av statsrådet genom vilket statsrådet förbinder sig till de gemensamma målen. I statsrådets principbeslut ingår en noggrannare riktlinje om ansvarsfull och hållbar upphandling av livsmedel och mattjänster samt om målen för ansvarsfull upphandling och hur målen ska nås.

Den nationella strategin och statsrådets principbeslut uppdaterar statsrådets principbeslut om bedömningsgrunderna för upphandling av livsmedel och mattjänster 2016.

Handböcker för ansvarsfull upphandling av livsmedel

En uppdaterad handbok för ansvarsfull upphandling av livsmedel

I samband med den nya upphandlingsstrategin uppdaterade Motiva år 2020 på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet handboken för ansvarsfull livsmedelsupphandling i samarbete med Naturresursinstitutet. Handboken beaktar bättre än tidigare kraven på hållbar utveckling och ansvarsfullhet samt hjälper de offentliga aktörerna att använda kriterierna för upphandling av olika livsmedel. Kvalitetskraven ger konkreta metoder för att välja ansvarsfullt och hållbart producerade livsmedel och bidrar också till att välja närproducerat.

Ny handbok för upphandling av mattjänster

Arbetet med att ta fram en handbok för ansvarsfull upphandling av mattjänster har inletts under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Handboken blir klar hösten 2021. Handboken är avsedd för dem som beställer mattjänster (till exempel kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt) samt för kommunerna för att beskriva sin egen verksamhet. Ministeriet arbetar fram handboken tillsammans med en expertgrupp. Vid de workshoppar som ordnas i samband med att handboken sammanställs hörs också en större grupp mattjänstexperter. Handboken sammanställs av samkommunen för utbildning i Savolax och JU-Ha Consulting Oy.

EkoCentrias år 2017 uppdaterade handbok Mer närproducerad mat för kunder inom offentliga kök  innehåller också anvisningar och motiveringar som hjälper att öka användningen av särskilt närproducerad och ekologisk mat i offentliga storkök. Handboken hjälper att ta goda upphandlingsbeslut för de regionala och lokala närmatkedjornas bästa. I handboken finns också en modell för fullmäktigeinitiativ.

Vid offentlig upphandling av livsmedel och mattjänster bör man komma ihåg de kollektiva måltidernas betydelse när det gäller att främja hälsan och hålla en god energinivå under arbetsdagen. Ansvarsfull upphandling av livsmedel och mattjänster beaktar också hur hälsosam maten är samt dess näringskvalitet i enlighet med kriterierna i näringsrekommendationerna.

Kriterier för upphandling av livsmedel

Mer information

Auli Väänänen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162031   E-postadress: