En frisk gröda – bättre utnyttjande av näringsämnena (TerveKasvi)

Genomförare: Naturresursinstitutet samt Bayer Crop Science, Hankkija Oy, Helsingfors universitet och Yara Suomi Oy

Ansvarsperson: Marja Jalli, Naturresursinstitutet

Finansiering: 270 000 € (MAKERA)

Projekttid: 1/2017 - 6/2019

Projektets webbsidor: -

Sammanfattning: En hållbar växtproduktion beaktar flera synvinklar: ekonomisk lönsamhet, miljövänlighet samt social och ekonomisk jämlikhet. Till de viktigaste kriterierna i fråga om hållbar växtproduktion hör bl.a. skördens kvantitet och kvalitet, jordbruksföretagets lönsamhet, insatsernas effektivitet, klimatutsläppen och belastningen på vattendragen. De odlingsmetoder som används på åkern, även växtskyddet, inverkar på växternas upptag av näringsämnen, på näringsbelastningen och på urlakningen av näringsämnen. Om man inte sörjer för växthälsan blir växtbeståndets kondition sämre eller så förstörs växtbeståndet helt, vilket betyder att en del av den näring som var avsedd för växterna inte används och att risken för utsläpp av näringsämnen ökar. Sambandet mellan växtskadegörarna och växtnäringsämnena verkar också i motsatt riktning. En balanserad tillgång på näringsämnen kan minska sjukdomsalstrarnas skadeverkningar på odlingsväxten. Detta projekt tar reda på vilka förfaringssätt som i fråga om spannmål och vallväxter stärker det positiva sambandet mellan växthälsan och effektiviteten i användningen av näringsämnena. Målet är att öka informationen om hur växthälsan inverkar på effektiviteten i användningen av näringsämnena, att främja en lönsam produktion och att minska miljöriskerna förknippade med svinn av näringsämnen. Informationen ska vara lämplig för gårdarna, för simulering och för näringsbalansberäkningar. I studien sammankopplas och analyseras befintliga data om olika ämnesområden i den helhet som studeras, och nya data samlas in om det behövs. Arbetspaketen är följande: Växthälsans inverkan på hur åkerväxterna utnyttjar näringsämnena, Ogräs som stora näringsupptagare, Resiliens med balanserad gödsling, Markhälsa – växthälsa – utnyttjande av näringsämnena, Växtskydds- och gödslingsåtgärdernas inverkan på ekonomin inom spannmåls- och vallproduktionen.