Livsmedel för särskilda grupper

Livsmedel för särskilda grupper lämpar sig tack vare sin speciella sammansättning för de angivna näringsändamålen. De lämpar sig för personer som kan använda dem på grund av sitt särskilda fysiologiska tillstånd, såsom t.ex. personer som lider av matsmältnings- eller ämnesomsättningsstörningar.

Den viktigaste lagstiftning som gäller ifrågavarande grupper av livsmedel håller på att förnyas. Det tidigare ramdirektivet 2009/39/EG om livsmedel för särskilda näringsändamål upphävs den 20 juli 2016 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper.

Tills den nya lagstiftningen börjar tillämpas ska kommissionens direktiv och följande motsvarande nationella författningar fortfarande tillämpas:

  • Handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (1216/2007),
  • Handels- och industriministeriets beslut om barnmat (789/1997),
  • Handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000) och
  • Handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat (904/1997).

Genom den nya EU-förordningen ändras handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat den 20 juli 2016 så att det inte längre gäller måltidsersättningar.

Handels- och industriministeriets beslut 406/2000 om livsmedel för speciella medicinska ändamål tillämpas fortfarande ända till och med den 22.2.2020 på produkter för spädbarn. Därefter tillämpas EU-förordningen till fullo på alla livsmedel för speciella medicinska ändamål. Också modersmjölksersättning, som är tillverkad på basen av hydrolyserat protein och som i framtiden kräver ett utlåtande av EFSA innan den släpps ut på marknaden, har en längre övergångsperiod.

De ovan nämnda nationella förordningarna upphävs när de delegerade akter som anges nedan och som utfärdas eller utfärdats med stöd av EU:s förordning om livsmedel för särskilda grupper börjar tillämpas.

 

Särskild grupp

EU-förordningens nummer

Tillämplighet

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

(EU) Nr 127/2016

22.2.2020 (hydrolyserat protein 22.2.2021)

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat

Ej utfärdad ännu

-

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

(EU) Nr 128/2016

22.2.2019 (för spädbarn 22.2.2020)

Komplett kostersättning för viktkontroll

Ej utfärdad ännu

-

 

Genom den nya EU-förordningen avskaffades de nationella anmälningar som gjorts enligt direktiv 2009/39/EG om livsmedel för särskilda näringsändamål . I Finland gällde anmälningarna till exempel laktosfria mjölkprodukter och specialprodukter för personer med högt kolesterolvärde. I fråga om dessa livsmedel följer man horisontell livsmedelslagstiftning till exempel om märkning, tillsättning av näringsämnen och påståenden.

Näringsidkaren ska göra en anmälan till Livsmedelsverket då hen släpper ut ett livsmedel för speciella grupper på marknaden. Kravet gäller för varje specifikt livsmedel då den delegerade respektiva förordningen börjar tillämpas enligt följande: modersmjölksersättning och hydrolysatbaserad tillskottsnäring, livsmedel för speciella medicinska ändamål och bantningspreparat som är avsedda för att ersätta den hela kosten. På Livsmedelsverkets nätsidor finns mer information om anmälningsförefarandet.

På Livsmedelsverkets och EU-kommissionens webbplatser finns det information om lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål samt anvisningar.

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/livsmedelskategorier/livsmedel-for-sarskilda-grupper/lagstiftning-om-livsmedel-for-sarskilda-naringsandamal/

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food/index_en.htm

Finlands ståndpunkter i beredningen av EU-lagstiftning om ärenden som rör tillsättning och näringstillskott bereds i en av jord- och skogsbruksministeriet tillsatt arbetsgrupp för sakkunniga inom sektionen för livsmedelslagstiftning och tillsyn.

Arbetsgrupperna för sakkunniga inom sektionen för livsmedelslagstiftning och tillsyn 1.9.2013–1.2.2016

 

Mer information

Anna Lemström, livsmedelsöverinspektör 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten Telefon:0295162145   E-postadress: