Ansvarsfull matkedja

Den finska matkedjan erbjuder konsumenter ett brett urval trygga och högkvalitativa produkter och tjänster. Livsmedelskedjan omfattar hela livsmedelsbranschen.  Producenterna, industrin, handeln, måltidstjänsterna, konsumenterna, rådgivningen och administrationen gör tillsammans vårt land till ett starkt land med högklassiga livsmedel.  Matkedjan utvecklar verksamheten i samverkan: hela kedjan fungerar kundorienterat och konkurrenskraftigt samt söker och genomför nya ansvarsförbättrande åtgärder.

Offentlig upphandling och ansvarsfullhet

I juni 2016 gavs ut statsrådets principbeslut om ansvarsfull upphandling av livsmedel. Enligt principbeslutet ska man vid statliga livsmedelsupphandlingar särskilt beakta goda odlingsmetoder med tanke på miljön, djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerheten. Beslutet är en signal även för andra offentliga aktörer att ta hänsyn till ansvarsfrågorna vid upphandlingar.

Video: Varför satsar vi på närproducerad och ekologisk mat i offentliga upphandlingar?

Video: Bonböna i stället för soja? Exempel på lyckade offentliga upphandlingar

För att stödja offentliga aktörer gav man i mars 2017ut publikationen Guide till ansvarsfull livsmedelsupphandling. Guiden innehåller kriterier som man kan använda till hjälp när man utarbetar anbudsförhandlingar för ansvarsfull livsmedelsupphandling. I guiden ingår kriterier för bas- och föregångarnivå per produktgrupp. Kriterierna gäller djurens hälsa och välbefinnande, miljökonsekvenser och socialt ansvar. Guiden har utarbetats av Motiva med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet.

En offentlig aktör kan med stöd av upphandlingslagen inte direkt föredra inhemska produkter vid upphandlingen, men de nya kvalitetskriterierna ger konkreta sätt att välja på ett ansvarsfullt och hållbart sätt producerade livsmedel och närproducerade produkter.

EkoCentrias publikation Mer närproducerad mat för kunder inom offentliga kök innehåller också anvisningar och motiveringar som hjälper att öka användningen av särskilt närproducerad och ekologisk mat i offentliga storkök. Guiden hjälper att ta goda upphandlingsbeslut för de regionala och lokala närmatkedjornas bästa.

Läs närmare om ansvarskriterierna

Information om de kriterier som betonar hållbarhet vid upphandling av livsmedel kan fås på introduktionsevenemangen runt om i landet. Under evenemangen är det möjligt att med hjälp av upphandlingsmodeller bekanta sig med upphandlingskriterierna som betonar hållbarhet och ansvar och som kan användas som hjälp vid upprättandet av anbudshandlingar.

Ort och tidpunkt för evenemangen

Ytterligare information:

Motiva: Elina Ovaskainen, sakkunnig, tfn 040 7749 390, elina.ovaskainen(at)motiva.fi

EkoCentria: Sari Väänänen, projektchef, tfn 044 785 4025, sari.vaananen(at)sakky.fi

Kriterier för upphandling av livsmedel

Mer information

Auli Väänänen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162031   E-postadress: