FI SV EN

Djuravel samt märkning och registrering (identifiering) av djur

Djuravel

Syftet med djuravelsverksamhet är att antingen förbättra produktionsdjurens genetiska kvalitet eller bevara genresurserna. Bestämmelserna om djuravelsverksamhet syftar till att avlägsna hinder för handel och främja handel där förädlingsvärdet av djur, embryon och könsceller har verifierats. Detta uppnås genom att tillämpa gemensamma förfarandesätt vid bedömningen av djurens genetiska kvalitet och i handlingar som visar kvaliteten.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar djuravelsverksamheten.

Länkar på JSM:

 • Lagen om djuravelsverksamhet (319/2014)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga nötkreatur samt deras könsceller och embryon  (350/2014)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga får och getter samt deras könsceller och embryon (351/2014)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga svin och hybridsvin samt deras könsceller och embryon (352/2014)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för registrerade hästdjur samt deras könsceller och embryon (353/2014)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis och andra handlingar för import av djur som används för avel samt deras könsceller och embryon (354/2014)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stambokens uppbyggnad och införande av djur i stambok (1024/2014)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bestämmande av avelsvärdet hos djur som används för avel  (1025/2014)

På andra webbplatser:

Identifiering av djur

Målet med identifiering av djur är att främja skyddet av djurens, människornas och miljöns hälsa, förbättra djurens välbefinnande samt säkerställa livsmedelssäkerheten genom att förutsätta att det finns systematisk information om djurhållningsplatserna, om de aktörer som är ansvariga för djur och om djuren på så sätt att det är möjligt att spåra djurens ursprung och förflyttningar mellan olika djurhållningsplatser. Utifrån uppgifterna i registret kan sådana eventuella risker, såsom spridning av sjukdomar eller förflyttning sjukdomar som är gemensamma för djur och människor (zoonoser) till livsmedelskedjan utredas snabbt och effektivt.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar systemet för identifiering av djur.

Länkar på JSM:

 • Lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010)

Nötkreatur:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97
 • Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur (326/2015)

Svin (inklusive mikro- och minigrisar samt inhägnad vildsvin):

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin (720/2012)

Får och getter:

 •  Rådets förordning (EG) nr 21/2004  om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG 
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning  om märkning och registrering av får och getter (469/2005)

Hästdjur (hästar, ponnyer, åsnor, mulor):

 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur (880/2009)

Fjäderfä (inklusive strutsar, emuer, nanduer och inhägnade viltfåglar), duvor och påfåglar:

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar (867/2010)

Vattenbruksdjur (fiskar, kräftdjur och blötdjur):

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av vattenbruksdjur (533/2011)

Bin, humlor, pälsdjur, hjortdjur och kameldjur:

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av vissa djur (1123/2011)

På andra webbplatser:

Djurartsspecifika märknings- och registreringsanvisningar samt anmälningsblanketter finns på Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) webbplats

Kommissionens internetsidor

Mer information