Social villkorlighet införs i Finland den 1 januari 2025

Ett nytt element i villkorligheten för de grundläggande kraven för CAP är social villkorlighet. Den sociala villkorligheten gäller för jordbrukare och jordbruksföretag med avlönad arbetskraft. Den sociala villkorligheten innebär i korthet att försummelse av att följa lagstiftningen om anställningsavtal och arbetarskydd kan leda till bortfall av stöd. Den sociala villkorligheten är obligatorisk för alla EU:s medlemsstater och införs i Finland den 1 januari 2025. 

Bakgrunden till den sociala villkorligheten är att diskussionen i Europa om hur jordbruksarbetare behandlas har ökat sedan coronapandemin. Till följd av detta vill Europaparlamentet för första gången införa en social dimension i EU:s jordbrukspolitik, som kallas social villkorlighet (eller sociala grundvillkor). Syftet är att öka jordbrukarnas medvetenhet om arbetstagarnas rättigheter och tillhörande lagstiftning. Lagstiftningen som gäller arbetsavtal och arbetarskydd för arbetstagare är förpliktigande för alla jordbrukare och jordbruksföretag, så den sociala villkorligheten är, som namnet antyder, en del av den helhet som villkorligheten utgör. 

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar efterlevnaden av arbetsavtals- och arbetarskyddslagstiftningen i enlighet med sin egen praxis. I fortsättningen inbegriper detta alltså också uppfyllandet av kraven i den sociala villkorligheten. Arbetarskyddsinspektioner har även tidigare utförts hos jordbruksföretag, så ibruktagandet av den sociala villkorligheten innebär inte att några nya myndigheter kommer att börja utföra kontrollbesök hos jordbruksföretag.

Redan nu finns det förpliktigande lagstiftning, och om försummelse av den upptäcks vid arbetarskyddsinspektioner kan jordbruksföretaget påföras påföljder. I grundförordningen om CAP fastställs det att den sociala villkorligheten omfattar vissa artiklar om anställningsvillkor, hälsa och säkerhet i olika EU-direktiv. Även den lagstiftning som gäller arbetsgivare och som inte hör till den sociala villkorligheten förpliktigar alla arbetsgivare. Från och med 2025 kan ett jordbruksföretag som är arbetsgivare och som vid en arbetarskyddsinspektion konstateras ha försummat sina skyldigheter i fråga om arbetarskydd påföras en sanktion i form av en procentuell minskning av jordbruksstödet. 

Som jordbrukarföretagare kan du redan nu förbereda dig på den sociala villkorligheten genom att kontrollera att du fullgör skyldigheterna i fråga om arbetarskydd. Du kan också använda dig av rådgivningstjänsten. 

Beredningen av social villkorlighet pågår fortfarande och genomförandena preciseras i takt med att beredningen framskrider.

 

Förpliktande lagstiftning av social villkorlighet

Rådgivning av social villkorlighet