Ledningen och organisationen

Jord-och skogsbruksministeriets organisation leds av en jord- och skogsbruksminister. Kanslichefens uppgift är bistå ministern i uppgiften att leda och övervaka ministeriets verksamhet. Specialmedarbetaren bistår ministern.

Ministeriets avdelningar är matavdelningen och naturresursavdelningen. Information- och forskningssektorn och förvaltnings- och utveclingssektorn verkar direkt under ledning av kanslichefen.

Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en livsmedelsavdelning och en naturresursavdelning samt informations- och forskningssektorn och förvaltnings- och utvecklingssektorn, som är direkt underställda kanslichefen.

För samordningen av ärenden som gäller Europeiska unionen och samordningen av internationella frågor finns det vid ministeriet en enhet för EU-samordning och internationella frågor som administrativt sett lyder under livsmedelsavdelningen.

Enheten för intern revision är direkt underställd kanslichefen.

Ministeriets uppgifter och arbetsfördelning bestäms i förordning om jord- och skogsbruksministeriet samt ministeriets förordning.

Se också

Organisationsschema