Skogarnas kolsänkor

Skogarna har en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar. Vid fotosyntesen tar skogen och övrig biomassa upp koldioxid från atmosfären och fungerar därmed som viktiga kolsänkor. Globalt är avskogningen, som beror bland annat på att jordbruket breder ut sig och att det byggs mera, en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.

De finländska skogarnas kolsänkor beräknas årligen

År 2021 var de finska skogsmarkernas kolsänka -8,32 miljoner ton CO2-ekvivalenter.

År 2021 var markanvändningssektorn (LULUCF-sektorn) för första gången en utsläppskälla. Enligt Naturresursinstitutet var LULUCF-sektorns utsläpp 0,49 miljoner ton CO2-ekvivalenter 2021. Skogarna var fortfarande nettosänkor.

Det finns flera orsaker till att markanvändningssektorn för första gången blivit en utsläppskälla 2021. En orsak är omfattande skogsavverkningar 2021. Avverkningsuttaget var 76,3 miljoner kubikmeter 2021 och andelen avverkningar ökade med 11 procent från 2020. En annan orsak är en minskning av skogsbeståndets tillväxt. Enligt riksskogstaxeringen har skogbeståndests tillväxt minskat från 108 miljoner kubikmeter (VMI12) till 103 miljoner kubikmeter (VMI13). En tredje orsak är att mängden utsläpp från dikade torvmarker ökade. Orsaken till det är en ny beräkningsmetod som beaktar hur nedbrytningen av torv och förna påverkas av temperaturen.

Mer information om LULUCF-sektorns utsläpp finns i den inventering av växthusgaserna som publicerades av Naturresursinstitutet den 15 mars 2023. Dessutom publicerade Naturresursinstitutet en utredning i december 2022 om orsakerna till att skogstillväxten minskar och hur resultaten inverkar på möjligheterna att uppnå referensnivån för de finländska skogarna under perioden 2021–2025.

Nettoförändringen av kolförrådet i träprodukter ökade 2021 jämfört med året innan eftersom produktionsvolymerna av träprodukter ökade. Nettoförändringen av kolförrådet, det vill säga nettosänkan för träprodukter, var -3,65 miljoner ton CO2-ekvivalenter 2021.

I LULUCF-förordningen fastställs hur kolsänkorna beräknas i EU:s klimatmål

I EU:s så kallade LULUCF-förordning, som gäller markanvändning, fastställs det hur kolsänkor samt växthusgasutsläpp från skogen och markanvändningen beaktas i EU:s klimatmål fram till 2030. I EU motsvarar sänkorna i genomsnitt cirka tio procent av utsläppen från andra sektorer. 

Om LULUCF-sektorn (dvs. markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruket) inte räknas med, var den totala mängden utsläpp av växthusgaser enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter 48,0 miljoner ton CO2-ekvivalenter år 2021, vilket var 0,1 miljoner ton mera än 2020.

I Finland är avverkning en central faktor som inverkar på den årliga variationen i kolsänkans storlek. Avgången i trädbestånd omfattar utöver kommersiell avverkning även husbehovsavverkning och naturlig avgång. Utöver trädbeståndet inbegriper kolsänkan också den förändring av markens kolförråd som orsakas av mänsklig verksamhet.

Mer information på vår webbplats

Pelastetaan nielut tieteeseen perustuvilla päätöksillä (Blogginlägg på finska, publicerat av JSM 27.3.2023)
Rundabordsforumet för skogsbranschen diskuterade lösningar för att stärka kolsänkorna (Pressmeddelande publicerat av JSM och MM 2.3.2023) 
En ny guide om god praxis på den frivilliga koldioxidmarknaden har publicerats (Pressmeddelande publicerat av JSM och MM 1.2.2023) 
Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till förordning om intyg över koldioxidupptag för att kunna nå nettonollutsläpp (Pressmeddelande publicerat av JSM 30.11.2022) 
Miljörådet antog allmänna riktlinjer om LULUCF-förordningen och avskogning (Pressmeddelande publicerat av JSM 29.6.2023)
Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä -infokuvia (15.3.2023, på finska)
LULUCF -förordningen 
EU:s energi- och klimatpolitik (på finska)

Information på andra webbplatser

Växthusgasinventering 2021 (Publicerad av Naturrerursinstitutet 15.3.2023) 
Suomen LULUCF-sektorin 2021-2025 velvoitteen toteutuminen (Naturresursinstitutets utredning 21.12.2022, på finska) 
LULUCF-förordningen (EU) 2018/841 
Hiilidioksidi ja hiilen kierto (video publicerad av Meteorologiska Institutet) 

Mer information