Skogarnas kolsänkor


Skogarna har en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar. Till följd av fotosyntes absorberar skogarna och övrig biomassa  koldioxid från atmosfären och fungerar som viktiga kolsänkor.  Globalt är avskogningen, som beror på bland annat att jordbruket breder ut sig och att det byggs mera, en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.

I Finland har skogarnas kolsänka, det vill säga mängden koldioxid i atmosfären som skogarna binder upp, från och med 1990 varierat mellan 22 och 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter (milj.t CO2 ekv). Detta motsvarar på årsnivå 30 till 60 procent av Finlands årliga totala utsläpp. År 2016 var kolsänkan 27,3 miljoner ton, vilket motsvarar 46 procent av Finlands växthusgasutsläpp.

Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod har Finland internationellt förbundit sig att fram till år 2020 upprätthålla en kolsänka med en storlek på 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

LULUCF-förordningen definierar hur utsläppen räknas ut i förhållande till kolsänkor i EU:s klimatmål

EU-parlamentet och rådet antog våren 2018 den så kallade LULUCF-förordningen. Förordningen definierar hur kolsänkor och utsläpp från markanvändningen, den förändrade markanvändningen och skogsbruket beaktas i EU:s klimatmål fram till år 2030.

Den mest betydande frågan för Finland är beräkningen av kolsänkor och växthusgasutsläpp. Enligt förordningen fastställer varje medlemsland en referensnivå för brukad skogsmark för perioderna 2021–2025 och 2026–2030 med hjälp av de överenskomna kriterierna. Det viktigaste kriteriet för att fastställa en referensnivå är upprätthållande och stärkande av skogarnas förmåga att binda koldioxid på lång sikt i enlighet med klimatavtalet från Paris.

Prognosen för den finska skogens kolsänka 2021-2015 enligt LULUCF-förordning

LULUCF-förordning förutsätter att EU:s medlemsländerna senast före utgången av 2018 redovisar för kommissionen beräkningsmässiga prognoser för sina skogars kolsänka 2021 - 2025. Senare när man bedömer uppfyllelsen av utsläppsmålen för Finlands markanvändningssektor ska dessa prognostiserade siffror jämföras med periodens faktiska siffror.

När kommissionen har fått rapporter från alla medlemsländer, ska de bedömas enligt LULUCF-förordningen under 2019. I bedömningen deltar medlemsländernas representanter och av kommissionen utsedda oberoende experter samt sakkunniga från forskningsinstitut och intressegrupper. De slutliga referensnivåerna fastställs av kommissionen 2020.  

Finska skogens referensnivå föreslås enligt rapportutkastet -34,77 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år utan träprodukter och -27,88 miljoner ton per år med träprodukter.

 

National Forestry Accounting Plan for Finland, Rapport om referensnivåer (20.12.2018)

Pressmeddelande 12.12.2018: Prognosen för den finska skogens kolsänka 2021 - 2025 enligt EU:s LULUCF-förordning är klar

På vår webbplats
EU:s energi- och klimatpolitik och skogar
EU:s energi- och klimatpolitik

På andra webbplatser
10 x vad då för LULUCF? – frågor och svar gällande LULUCF i nyhetsbrevet Klimaatti (på finska)
Klimatrelaterad infografik: Bindning och lagring av kol i skogsmark, träd och trävaror (på finska)
Koldioxid och cirkulation av kol, en video (Meteorologiska institutet) på finska

LULUCF -förordning  (EU) 2018/841

Mer information

Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162