Organisation

Skogsråd

Skogsrådet är ett organ som har tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet och som består av företrädare för olika skogsanvändningsformer. Rådet har till uppgift att stödja ministeriet i breda och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Skogsrådet är också ett samarbetsforum för den offentliga skogsförvaltningen och den privata skogssektorn. Rådet följer upp och bidrar till att genomföra den nationella skogsstrategin 2025 och kommer med förslag till utveckling av strategin som en ekonomiskt, ekologiskt och socialt balanserad helhet som beaktar aspekterna på hållbar utveckling. Skogsrådets mandatperiod löper ut 30.6.2023

Bilaga
Skogsrådets sammansättning (på finska)

På vår webbplats
Document och raporter

Arbetsutskott

Skogsrådets arbetsutskott bereder frågor som ska tas upp i skogsrådet och medverkar i att verkställa rådets beslut. Vidare följer arbetsutskottet upp skogsstrategins resultat, analyserar resultaten och lämnar förslag till ändringar i strategiåtgärderna och arbetar med skogsstrategins uppföljande rapporter.  

Bilaga
Sammansättning av skogsrådets arbetsutskott (på finska)

Skogsbruk och skogsenerginätverk

Nätverket har målet att vidareutveckla sektorn och på detta sätt bidra till att genomföra den nationella skogsstrategin. Nätverket är en informationsförmedlingskanal och ett diskussionsforum i skogsbruks- och skogsenergifrågor, inklusive skogsstrategins strategiska projekt kring skogsbruk och skogsenergi. Nätverket kommer med utvecklingsförslag och arbetar för att skogsstrategins mål ska uppnås.

Bilaga
Sammansättning av nätverket för skogsbruk och skogsenergi (på finska)

Mer information

Katja Matveinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287