Organisation

Skogsråd

Skogsrådet är ett organ som har tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet och som består av företrädare för olika skogsanvändningsformer. Rådet har till uppgift att stödja ministeriet i breda och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Skogsrådet är också ett samarbetsforum för den offentliga skogsförvaltningen och den privata skogssektorn. Rådet följer upp och bidrar till att genomföra den nationella skogsstrategin 2025 och kommer med förslag till utveckling av strategin som en ekonomiskt, ekologiskt och socialt balanserad helhet som beaktar aspekterna på hållbar utveckling. Skogsrådets mandatperiod löper ut 30.6.2023

Skogsrådets sammansättning (på finska)
Ändring av skogsrådets sammansättning (på finska)
Ändring av skogsrådets sammansättning (på finska)

På vår webbplats

Document och rapporter

Arbetsutskott

Skogsrådets arbetsutskott bereder frågor som ska tas upp i skogsrådet och medverkar i att verkställa rådets beslut. Vidare följer arbetsutskottet upp skogsstrategins resultat, analyserar resultaten och lämnar förslag till ändringar i strategiåtgärderna och arbetar med skogsstrategins uppföljande rapporter. Arbetsutskottet bereder den nya nationella skogsstrategin för skogsrådet.

Sammansättning av skogsrådets arbetsutskott (på finska)

Skogsbruk och skogsenerginätverk

Nätverket har målet att vidareutveckla sektorn och på detta sätt bidra till att genomföra den nationella skogsstrategin. Nätverket är en informationsförmedlingskanal och ett diskussionsforum i skogsbruks- och skogsenergifrågor, inklusive skogsstrategins strategiska projekt kring skogsbruk och skogsenergi. Nätverket kommer med utvecklingsförslag och arbetar för att skogsstrategins mål ska uppnås.

Sammansättning av nätverket för skogsbruk och skogsenergi (på finska)

Nätverket för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Nätverket ska utveckla vidare sektorn och på så sätt bidra till att införa den nationella skogsstrategin. Nätverket är en informationskanal och ett diskussionsforum i frågor som gäller skogsnaturens biologiska mångfald och andra än virkesproduktionsmässiga ekosystemtjänster, även de strategiska projekt som hänför sig till dessa temaområden i den nationella skogsstrategin 2025. Nätverket lägger fram utvecklingsförslag och arbetar för målen i den nationella skogsstrategin 2025. Nätverket sammankallas på nytt vid behov och samtidigt granskas dess sammansättning och uppgifter. Rundabordsforumet ska fungera som diskussionsforum för ärenden som rör mångfalden i skogsnaturen.

På vår webbplats

Skogarnas biologiska mångfald och skydd - Rundabordsforumet

Samarbetsnätverket för internationell skogspolitik

Nätverket ska:

  • sprida information om aktuella internationella skogsinitiativ och -processer
  • bidra till att genomföra de internationella mål och initiativ som fastställs i den nationella skogsstrategin
  • bidra till utvecklingen av internationella affärsmöjligheter inom skogsbranschen och
  • följa upp och rapportera till skogsrådet om hur målen och initiativen för den internationella skogspolitiken går framåt i samband den nationella skogsstrategins internationella skogsprojekt och EU:s skogsprojekt.

Sammansättning av samarbetsnätverket för internationell skogspolitik (på finska)

Nätverket för utveckling av utbildningen inom skogsbruket

Nätverket ska arbeta med frågor som påverkar utbildningen inom skogsbranschen så att det inom branschen på ett helhetseffektivt sätt utexamineras tillräckligt många nya yrkespersoner med aktuella kunskaper och färdigheter som lämpar sig för arbetsuppgifterna och som behövs på arbetsmarknaden. I nätverksarbetet beaktas de centrala prioriteringarna och målen för det strategiska projektet för utbildning och kompetens i skogsstrategin.

Sammansättning av nätverket för utveckling av utbildningen inom skogsbruket (på finska)

Biodiversitetsnätverket 

Nätverkets syfte är att stödja beredningen av den nationella skogsstrategin som sträcker sig till 2035 i frågor som gäller biodiversiteten i skogsnaturen. Nätverket stödjer beredningen av målen, indikatorerna och projektportföljen för den nationella skogsstrategin. Riktlinjer som gäller skogsanvändning bereds för närvarande i flera processer på nationell och EU-nivå. För att stärka den nationella skogsstrategins roll som en del av denna helhet kräver beredningen tvärgående granskning av riktlinjerna som tas fram i de olika processerna. Målsättningen är att riktlinjerna skapar en fungerande och i praktiken genomförbar, kostnadseffektiv, godtagbar och koherent helhet.

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress:


Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress: