Främmande arter

Främmande arter är arter som med hjälp av människan har spridit sig till nya områden antingen avsiktligt eller oavsiktligt. I Finland finns invasiva främmande arter som har ekonomiska, miljömässiga, hälsomässiga och sociala effekter. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för den allmänna samordningen av frågor kring främmande arter i Finland, såsom för verkställandet av den nationella strategin för främmande arter och utvecklingen av lagstiftningen.

De skador och risker som de invasiva främmande arterna orsakar för den finska naturen, det hållbara utnyttjandet av naturresurser, näringarna samt samhällets och människornas välbefinnande bekämpas med hjälp av Finlands nationella strategi för främmande arter. Statsrådets principbeslut om den nationella strategin för främmande arter godkändes den 15 mars 2012. I strategin identifieras de invasiva främmande arterna i Finland samt de främmande arter som ska hållas under uppsikt eller som utgör hot lokalt.

Med hjälp av den nationella portalen för främmande arter vieraslajit.fi kan främmande arter identifieras och observationer om främmande arter anmälas. Portalen innehåller information om och bilder på främmande arter, kartor över spridningen av främmande arter samt bekämpningsanvisningar.

Delegationen för frågor om hantering av främmande arter, tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet, är ett nationellt sakkunnigorgan i frågor kring främmande arter. Dess viktigaste uppgifter är att uppfölja spridningen och skadligheten av främmande arter samt uppfölja och samordna genomförandet av strategin för främmande arter.

EU godkände i september 2014 en förordning om invasiva främmande arter. Målet är att minska de skador som de främmande arterna orsakar för naturen, samhället och ekonomin samt förhindra att nya invasiva främmande arter sprider sig till EU-området. Åtgärderna i förordningen riktas på de mest invasiva främmande arterna.

Med hjälp av den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD) bekämpas också invasiva främmande arter. Enligt konventionen är målet att invasiva främmande arter och deras spridningsvägar har identifierats och rangordnats och att särskilt invasiva främmande arter har tagits under kontroll fram till 2020.