Främmande arter

Finlands plan för hantering av invasiva främmande arter

Jord- och skogsbruksministeriet godkände i mars 2018 Finlands första plan för att hantera de skadliga främmande arter som finns upptagna på EU-förteckningen. I planen ingår råd för att bekämpa 37 främmande arter och beskrivs vilka områden som är de främsta bekämpningsområdena. Planen innehåller artspecifika bekämpningssätt och anger aktörer som behövs i bekämpningssamarbetet. För att underbygga planen har man utrett hur brett de invasiva främmande arter som ingår i EU-förteckningen har spritt sig i Finland och vilket är det kostnadseffektivaste sättet att bekämpa arterna. Vidare har det utretts hur invasiva arter oavsiktligt kommer till Finland t.ex. med importvaror och fordon.

Se också

Skadlig jätteloka ska bekämpas först i bostadsområden (ministeriets pressmeddelande 13.3.2018)
Hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter
Beslut om en hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter (på finska)
Sammanfattning av utlåtandena om hanteringsplanen för bekämpning av invasiva främmande arter (på finska)

Nationell lag om främmande arter

Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter trädde i kraft vid ingången av 2016. Lagens syfte är att förebygga de skador som främmande arter orsakar på ursprungliga djur- och växtarter genom bland annat att stoppa införsel, uppfödning, odling och utsläppande av de skadligaste främmande arterna i miljön. I lagen ingår bestämmelser om markägarnas och yrkesaktörernas ansvar för bekämpning av främmande arter samt om sådana främmande arter som kan orsaka skada speciellt i våra förhållanden. Bestämmelser om de invasiva främmande arter som ska tas upp i en nationell förteckning och om förbudet att införa samt om andra förbud finns i statsrådets förordning.

Se också

Ny lag om bekämpning av invasiva främmande arter (ministeriets pressmeddelande 22.10.2015), på finska
Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter 

Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse

Bestämmelser om invasiva främmande arter av nationell betydelse har utfärdats genom förordning av statsrådet som trädde i kraft vid ingången av år 2016. I den nationella förteckningen över invasiva främmande arter ingår följande däggdjur: rovdjur och fladdermöss samt följande fåglar: hökfåglar, ugglefåglar och kråkfåglar. Om dessa arter kommer ut i naturen kan de vara särskilt skadliga för naturens biologiska mångfald när de jagar, tävlar om boplatser och näring och sprider sjukdomar. Förteckningen innehåller också vissa grodarter som är kända för att orsaka skada i synnerhet i Egentliga Finland under de senaste åren.

Se också

Införsel av invasiva främmande arter begränsas (ministeriets pressmeddelande 30.12.2015)
Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse
Motiveringspromemoria till förordningen (på finska)

EU-förordningen om invasiva främmande arter och förteckningen över främmande arter som ska bekämpas

EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter trädde i kraft den 1 januari 2015. Den första förteckningen över invasiva främmande arter (37 arter) som godkändes i december 2015 började gälla den 3 augusti 2016. I juni 2017 togs in ytterligare 12 arter i förteckningen som trädde i kraft den 2 augusti 2017. De arter som ingår i förteckningen (49 st.) får inte föras in, säljas, odlas, födas upp, användas eller släppas ut i naturen i EU. Att fånga och använda signalkräfta får fortfarande fortsätta, trots att arten ingår i EU-förteckningen. Övergångstiden som gäller begränsningar i fråga om mårdhund pågår ända fram till den 2 februari 2019.

Se också

EU kompletterade förteckningen över invasiva främmande arter (ministeriets pressmeddelande 20.6.2017)
Dessa invasiva främmande arter ska bekämpas (ministeriets pressmeddelande 3.8.2016)
EU ger ut en förteckning över invasiva främmande arter (ministeriets pressmeddelande 7.12.2015)
EU-förteckningen över invasiva främmande arter (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141) (på engelska)
Förteckningen finns också på vieraslajit.fi (på finska)
Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (på finska)

Främmande arter är arter som med hjälp av människan har spridit sig till nya områden antingen avsiktligt eller oavsiktligt. I Finland finns invasiva främmande arter som har ekonomiska, miljömässiga, hälsorelaterade och sociala effekter. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för den allmänna samordningen av frågor kring främmande arter i Finland, såsom för att införa den nationella strategin för främmande arter och för att utveckla lagstiftningen.

De skador och risker som de invasiva främmande arterna orsakar för den finska naturen, användningen av naturresurser på ett hållbart sätt, näringarna samt samhällets och människornas välbefinnande bekämpas med hjälp av Finlands nationella strategi för främmande arter. Statsrådets principbeslut om den nationella strategin för främmande arter godkändes den 15 mars 2012. I strategin identifieras de invasiva främmande arter som förekommer i Finland samt de främmande arter som ska hållas under uppsikt eller som utgör hot lokalt.

Arbetet med att bekämpa främmande arter är effektivast när alla olika myndigheter, aktörer och människor samarbetar. På webbplatsen vieraslajit.fi kan främmande arter identifieras och förekomster av främmande arter rapporteras. Webbplatsen innehåller information om och bilder på främmande arter, kartor över spridningen samt bekämpningsanvisningar.

Delegationen för frågor om hantering av främmande arter, tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet, är ett sakkunnigorgan i frågor kring främmande arter. Till dess viktigaste uppgifter hör att bidra, följa upp och utveckla tillämpningen av EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen om främmande arter samt en mångsidig för olika målgrupper inriktad information och kommunikation om frågor kring främmande arter.

EU godkände i oktober 2014 en förordning om invasiva främmande arter. Målet är att minska de skador som de främmande arterna orsakar på naturen, samhället och ekonomin samt förhindra att nya invasiva främmande arter sprider sig till EU-området. Åtgärderna i förordningen riktas på de mest invasiva främmande arterna.

Genom den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD) bekämpar man också invasiva främmande arter. Enligt konventionen är målet att invasiva främmande arter och deras spridningsvägar har identifierats och rangordnats och att särskilt invasiva främmande arter har tagits under kontroll före 2020.

På andra webbplatser
Vieraslajit.fi - webbplats för främmande arter (på finska)
Nationell strategi för främmande arter (på finska)
Statsrådets principbeslut om nationell strategi för främmande arter (på finska)
Broschyren Främmade arter i trädgården (på finska)
En broschyr om jätteloka (på finska)
Delegationen för frågor om hantering av främmande arter (på finska)
Internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD) (på engelska)
EU-kommissionens webbsidor om invasiva främmande arter (på engelska)