Fungerande verktyg för en kostnadseffektiv hantering av vatteneffekter och återvinning av näringsämnen (TOIMI)

Genomförare: Finlands miljöcentral & Naturresursinstitutet

Ansvarsperson: Olli Malve, Finlands miljöcentral

Finansiering: 250 000 euro (SR TEAS)

Projekttid: 2016-2017

Sammanfattning: Projektets mål är att bedöma det nuvarande kunskapsunderlagets, belastningsmodellernas och utvärderingsverktygens användbarhet i vatten- och havsförvaltningen. Samtidigt identifierar man verktygens svagheter och omedelbara utvecklingsbehov. Utifrån den information som man får fram med hjälp av verktygen skapar man en noggrannare helhetsbild av näringsämnenas väg från åkerskiften till vattendrag och havsområden.

Projektet ska också analysera den temaområdesnära informationens osäkerhet i experimentella material, modeller och resultat av dem samt i bedömningen av åtgärdseffekter. Ytterligare studerar man också miljöprogrammens övergripande effekter och beredning av nya program och handlingsmönster.

Projektet ska också tillhandahålla en kunskapsbas som beslutsstöd för den nationella miljöpolitiken och de behov som finns där, i synnerhet hanteringen av vatteneffekter i jordbrukssektorn. Ett mål är också att öka transparensen av modeller och därtill hörande åtgärder. Verktygslådans användbarhet och standard främjas tillsammans med intressentgrupperna.

Projektet tillgodoser dagens och de kommande årens behov genom att beakta kretsloppsekonomins krav, klimatförändringens risker och den föränderliga ekonomin. Så samma gång skapar man förutsättningar för att använda modellresultaten på bred front.