Internationella avtal och organisationer

De viktigaste internationella konventionerna och organisationerna som påverkar vilthushållningen och jakten är

 • Biodiversitetskonventionen
 • CITES-konventionen
 • Bernkonventionen
 • Bonnkonventionen
 • AEWA-avtalet
 • Ramsarkonventionen
 • Konventionen om skydd av Östersjön
 • Avtal om internationella normer för humana fångstmetoder
 • International Council For Game and Wildlife Conservation CIC
 • Wetlands International

 

Biodiversitetskonventionen

Målet med konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Biodiversity) är skydd av biologisk mångfald, en hållbar användning av dess delar samt en rättvis och jämlik delning av nytta som fås vid utnyttjande av genetiskt material. Målen för avtalet och åtgärder som genomförts enligt detta påverkar också för sin del vården av flera viltalter.

CITES-konventionen

CITES-konventionen (Convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna) är ett av världens mest omfattande internationella miljöskyddsavtal som reglerar handeln med över 30 000 hotade växt- och djurarter, deras delar eller produkter som framställts av dessa. Regleringen gäller förutom organismer som lever i naturen också organismer som fötts i fångenskap, är inhägnade och konstgjort förökade organismer.

Av Finlands viltarter omfattas varg, räv, brunbjörn, utter, hermelin, lodjur, dovhjort, vitsvanshjort och kanadagås av CITES-konventionen.

Bernkonventionen

Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer dvs. den så kallade Bernkonventionen riktar sig i första hand på hotade arter och deras livsmiljöer. Syftet är att särskilt skydda sådana arter och naturområden som förutsätter samarbete mellan flera stater. Enligt konventionen ska avtalsparterna vidta nödvändiga åtgärder för att bevara de vilda växt- och djurstammarna på en nivå som motsvarar de ekologiska, vetenskapliga och kulturella kraven.

Bonnkonventionen

Bonnkonventionen (Convention on the Conservation of MigratorySpecies of Wild Animals eller CMS) gäller populationer av sådana vilda djur som regelbundet vandrar från en stat till en annan och skydd av deras livsmiljöer. Avtalet omfattar både de strikt skyddade arterna som presenteras i bilagan och alla migrerande vilda djur.

AEWA

AEWA-avtalet (African Eurasian Waterbirds Agreement) är ett internationellt avtal för skydd av fåglar. Syftet med avtalet är att intensifiera staternas samarbete för att säkerställa skyddet av migrerande sjöfåglar och deras livsmiljöer. Avtalet gäller 255 fågelarter som åtminstone en del av året är beroende av våtmarker. AEWA-avtalet är ett underavtal av Bonnkonventionen.

Ramsarkonventionen

Målet med Ramsarkonventionen är att förhindra att våtmarkerna försvinner och förplikta staterna att främja skyddet av internationellt betydande våtmarker och sjöfåglar genom att inrätta naturskyddsområden på sankmarker. I och med avtalet deltar de stater som har förbundit sig till det i att skapa ett skyddsnätverk för sjöfåglarnas övervintringsområden, rastplatser under flyttningstid och häckningsområden.

Konventionen om skydd av Östersjön

Konventionen om skydd av Östersjön (Helsingforskonventionen, HELCOM) är en konvention som gäller skyddet av Östersjöns maritima miljö. HELCOM omfattar alla stater kring Östersjön och dess uppgift är att följa upp Östersjöns tillstånd samt verka som ett rådgivande organ för de omgivande staterna.

Avtal om internationella normer för humana fångstmetoder

Avtal om internationella normer för humana fångstmetoder (AIHTS) är ett internationellt avtal mellan Europeiska unionen, Kanada och Ryska federationen. Målen med avtalet är att fastställa normer för humana fångstmetoder i syfte att säkerställa att välbefinnandet hos fångade djur ligger på en tillräcklig nivå och ytterligare förbättra det. Avtalet gäller mekaniska fångstredskap, såsom fällor och lämmar, som är avsedda för dödande eller fasttagande av djur. I avtalet fastställs kraven på icke-dödande och dödande fångstmetoder.

Nationella förordningar som gäller de internationella konventionerna

 • Förordning om ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald
 • Förordning om ikraftträdande av avtalet om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan
 • Förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö
 • Förordning om ikraftträdande av avtalet om skydd för afro-eurasiska flyttande vattenfåglar
 • Förordning om ikraftträdande av konventionen om internationellt betydelsefulla kärr- och strandmarker som är tillhåll för vattenfåglar
 • Förordning om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
 • Avtal om internationella normer för humana fångstmetoder

International Council For Game and Wildlife Conservation (CIC)

Det internationella viltskyddsrådet är ett politiskt oberoende internationellt rådgivningsorgan vars mål är att främja det internationella viltskyddet. Organisationens mål är att arbeta för hållbar jakt för människornas fördel och för skydd av naturen.

Wetlands International

Wetlands International är en världsomfattande organisation vars syfte är att skydda våtmarksområden och uppfölja sjöfågelstammar. Organisationens mål är att våtmarker ska värnas och skötas om på grund av det liv som de försörjer och de resurser som de erbjuder.

 

På andra webbplatser

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Biodiversitetskonventionen

Bonnkonventionen

AEWA

Ramsarkonventionen

HELCOM

AIHTS

Sopimus kansainvälisistä kivutonta ansastusta koskevista standardeista

CIC

Wetlands