Beredning av stöd för beskogning av impedimentmark


Skogar har en viktig roll när det gäller att bekämpa klimatförändringen. Till följd av fotosyntes absorberar skogarna och övrig biomassa koldioxid från atmosfären och fungerar som viktiga kolsänkor. I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram är målet att öka upptaget av kol i skog. En lösning är att man ökar skogsarealen.

Beskogning av impedimentmark ökar skogsarealen i Finland

Just nu utreder man förutsättningarna för ett system för stöd för att beskoga trädlösa impediment. Beskogningsstödet är en del av en mer omfattande uppsättning klimatåtgärder inom markanvändningssektorn som har fastställts i regeringsprogrammet.

Områden som lämpar sig för beskogning är till exempel åkerskiften som är olämpliga för jordbruk och gamla torvutvinningsområden som inte längre används.

Det har gjorts en bedömning av impedimentmarkens potential med tanke på beskogning. När man tog med i bedömningen åkerskiften som är olämpliga för jordbruk samt gamla torvutvinningsområden kom man fram till en potential på cirka 120 000 hektar. Vid bedömningen av potentialen har man uteslutit skogar, det vill säga områden på skogs- och tvinmark och impediment, jordbruksmark som omfattas av systemet med jordbruksstöd, områden i naturskyddsområden och tätortsområden, gårdsområden, havsstränder, värdefulla vårdbiotoper samt objekt som gränsar till strömmande och stillastående vatten och som finns på nationellt värdefulla landskapsområden.

Utkast till lag på remiss

Utkast till regeringens proposition som gäller stöd för beskogning av impedimentmark är på remiss till måndagen den 6 juli 2020.  Avsikten är att lagförslaget ska lämnas till riksdagen för behandling hösten 2020.

Enligt propositionen kan privata markägare från och med 2021 på vissa villkor få stöd för beskogning av trädlösa områden. Områden som ger rätt till beskogningsstöd är åkerskiften som är olämpliga för jordbruk och gamla torvutvinningsområden som inte längre används.

Enligt regeringens proposition ska stöd beviljas för beskogning av åkerskiften som är olämpliga för jordbruk och torvutvinningsområden som inte längre används. Avsikten är inte att beskoga åkrar som används aktivt för odling. Ett villkor för stödet är att åkerarealen inte har fått jordbruksstöd efter 2019. Stöd beviljas inte för beskogning av områden med betydande miljö- och naturvärden, såsom ängar, svedmarker, torrängar och hagmarker. Inte heller områden som räknas som skogsmark ger rätt till stöd.

Beskogningsstöd ska sökas hos Skogscentralen och stödsystemet avses träda i kraft vid ingången av 2021. Beskogningsåtgärder får inte inledas innan stödbeslutet har fattats. Stödet som består av en fast kostnadsersättning och ett skogsvårdsarvode baserar sig på genomsnittliga kalkylerade kostnader per hektar. Skyldigheten att vårda beskogade områden och bevara dem som skogsmark varar i 10 år.

Beskogning av impedimentmark är en uppsättning åtgärder med flera steg. Valet av trädslag och nödvändiga åtgärder baserar sig på objektets växtplatsfaktorer.

Utöver beskogning är målet att öka skogarnas tillväxt och minska avskogning

Utöver möjligheterna att beskoga impedimentmarker söker man också metoder för att öka skogstillväxten i Finland. Enligt den nationella skogsstrategin ska skogarnas tillväxt ökas till 115 miljoner kubikmeter per år före 2025. Samtidigt studeras också sätt att minska avskogning, det vill säga röjning av skogar för annan markanvändning. När Finland behöver mark för byggande eller jordbruk, gäller ändringen oundvikligen skogar. Trots att avskogning är relativt obetydlig i nuläge, har avskogningen betydande konsekvenser för växthusgasutsläppen och uppnåendet av Finlands klimatmål. Under de senaste tio åren har cirka 0,1 procent av Finlands skogsareal, det vill säga knappa 19 000 hektar per år, tagits i annan markanvändning. Utsläppen från avskogningen har årligen varit cirka 3 – 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Mängden är cirka 6 procent av Finlands totala utsläpp.
 

Bilagor
Definiering av impedimentmark - resultat från en analys av geografisk information (Tapio), på finska
Lägesrapport om beredningen av ett system för stöd för beskogning av impedimentmark (mars 2020), på finska
Bilder på impedimentmarker

På vår webbplats
Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till en temporär lag om stöd för beskogning
Stödsystemet för skogsbruk (KEMERA)
Markanvändningssektorn ska minska utsläpp och stärka kolsänkor och kollager
Metsäkato-blogi (på svenska)
CAP-27
Ansvarsfull matkedja
Nationell skogsstrategi 2025
Stödsystemet för skogsbruk (KEMERA)
Återvinning av näringsämnen från jordbruk