Östersjöstrategins målsättningar 

Rädda havsmiljön – en renare Östersjö 2021

Målet att rädda havsmiljön handlar om att uppnå en god miljöstatus till 2021, att bevara den biologiska mångfalden i havet och göra Östersjön till en förebild för ren och trygg sjöfart.

Målet att rädda havsmiljön är indelat i fem policyområden.

Rädda havsmiljön:

Finland deltar i att samordna policyområdet ”Bioekonomi” som eftersträvar hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske (jord- och skogsbruksministeriet), området ”Nutri” som eftersträvar minskade näringsutsläpp (miljöministeriet), och området ”Safe” som handlar om trygg sjöfart (Trafiksäkerhetsverket). Myndigheterna inom parentes ansvarar för samordningen i Finland.

Ökat välstånd i hela Östersjöregionen – fler arbetstillfällen och anpassning till klimatförändringen

Målet att öka välståndet handlar om att främja affärsmöjligheterna i regionen, fördjupa och förbättra regionens inre marknad och stärka konkurrenskraften.

Det finns sex policyområden för att öka välståndet.

Öka välståndet:

Länka samman regionen – bättre trafikförbindelser och dataanslutningar, ökat samarbete mellan regionens företag, samfund och invånare.

För att förbättra regionens konkurrenskraft och invånarnas livskvalitet bör trafikförbindelserna och energimarknaderna förenhetligas. Målet att länka samman regionen gäller också ökat samarbete för gränsöverskridande brottsbekämpning.          

Länka samman regionen:

  • Hållbar och effektiv energimarknad (PA Energy)
  • Fungerande trafikförbindelser (PA Transport)

 

 

För att uppnå de tre övergripande målen och delmålen inom de tretton policyområdena krävs det samarbete inom många olika sektorer. Samarbetet är indelat i policyområden och horisontella åtgärder. De horisontella åtgärderna tar sig an flera av delmålen på en gång siktar på ökat samarbetet mellan olika aktörer i regionen.

Åbo stad samordnar den horisontella verksamheten under namnet ”Neighbours”.

Utrikesministeriet är Finlands nationella samordnare när det gäller Östersjöstrategin. Östersjöambassadören Erja Tikka företräder Finland i Östersjöärenden och ansvarar för Östersjöpolitiken som helhet.

  • Läs intervju med Erja Tikka om jord- och skogsbruksministeriets insats för strategin här.
  • Ytterligare information om Finlands insats i Östersjöstrategin hittar du här