Euroopan unionin Itämeren alueen strategian tavoitteet

Meren pelastaminen - puhtaampi Itämeri vuoteen 2021 mennessä

Meren pelastamisen tavoitteena on saavuttaa hyvä ympäristöllinen tila vuoteen 2021 mennessä, säilyttää Itämeren monimuotoisuus sekä tehdä Itämeren alueesta puhtaan ja turvallisen merenkulun mallialue.

Meren pelastamisen saavuttamiseksi tavoite on jaettu viiteen politiikka-alaan.

Meren pelastaminen:

Suomi on mukana koordinoimassa kestävää maa-, metsä-, ja kalataloutta tavoittelevaa Biotalous -politiikka-alaa (Maa- ja metsätalousministeriö), ravinnepäästöjen vähentämiseen tähtäävää politiikka-ala Nutria (Ympäristöministeriö) sekä turvallisen merenkulun Safe -politiikka-alaa (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi).  Suluissa luetellut instituutiot toimivat koordinaattoreina Suomessa.

Hyvinvoinnin lisääminen koko Itämeren alueella - lisää työpaikkoja & ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Hyvinvoinnin lisäämisen tavoitteena on edistää alueen liiketoimintamahdollisuuksia, syventää ja parantaa alueen sisämarkkinoita sekä vahvistaa alueen kilpailukykyä.

Hyvinvoinnin kasvattamiseen tähtääviä politiikka-aloja on kuusi.

Hyvinvoinnin lisääminen:

Alueen yhdistäminen - parantaa liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä sekä lisätä yhteistyötä alueen toimijoiden välillä.

Itämeren alueen kilpailukyvyn ja alueen asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi liikennejärjestelmiä ja energiamarkkinoita tulisi yhtenäistää. Alueen yhdistämisen tavoitteena on myös yhteistyön lisääminen alueen rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi.                                    

Alueen yhdistäminen:
  • Kestävät ja tehokkaat energiamarkkinat (PA Energy)
  • Toimivat liikenneyhteydet (PA Transport)

 

(Lähde: EUSBSR)

 

Itämeristrategian horisontaaliset toimet 

Strategian kolmen tavoitteen ja kolmentoista politiikka-alan tavoitteisiin pääsemiseksi yhteistyötä tehdään monilla eri aloilla. 

Yhteistyöaloja kutsutaan horisontaalisiksi toimiksi. Horisontaaliset toimet kokoavat politiikka-alojen tavoitteita yhteen ja pyrkivät lisäämään Itämeren alueen toimijoiden yhteistyötä. Turun kaupunki koordinoi horisontaalista tointa nimeltä Neighbours.