Kuulutus maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2020 valtionavustuksista vaelluskalakantojen elvyttämishankkeisiin

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2020 vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset. Tukea myönnetään erityisesti vaelluskalojen kulkua edistäviin toimenpiteisiin, kuten kalateiden rakentamiseen ja nousuesteiden poistamiseen sekä kalojen alasvaelluksen mahdollistaviin ratkaisuihin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) myöntävät valtionavustuksia vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Hallitusohjelmaan sisältyvän vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn toimeenpanoon perustuvaa vuoden 2020 talousarvion määrärahaa on käytettävissä yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Lisäksi eduskunnassa käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi sisältyy kolmen miljoonan euron lisämääräraha NOUSU-ohjelman toteutukseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien määrärahojen puitteissa.

Vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden rahoitustuissa on voimassa jatkuva haku. Hakuaika jatkuu vuoden 2021 loppuun tai kunnes avustuksiin varattu määräraha on käytetty. Jaettavana oleva määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha ja avustukset tulee käyttää vuosina 2020-2022 toteutettaviin hankkeisiin. Hakemukset tulee toimittaa sille alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialuetta hanke pääasiassa koskee (yhteystiedot alla).

Laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa avustusta voi saada usealle vuodelle ja avustusta voi hakea myös vaiheittain. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös hankkeen suunnitteluun ja lupamaksuihin.

Avustettavat hankkeet ja hakeminen

Avustusta voidaan myöntää vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn mukaisiin kalataloudellisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakalakantojen elinvoimaisuutta turvaamalla ja parantamalla kalakantojen luontaista elinkiertoa. Avustettavia hankkeita voivat olla erityisesti kalan kulkua edistävät toimenpiteet, kuten kalatiet, ohitusuomat ja alasvaellusratkaisut sekä nousuesteiden poisto. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka kuuluvat kansallisen kalatiestrategian kärkikohteisiin tai jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa.

Linkki: Kansallinen kalatiestrategia

Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset, sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Määrärahaa kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. Uusien avustettavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

Avustushakemukset tulee toimittaa seuraaville ELY-keskuksille:

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi, puhelin 0295 037 000, kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 2000, 70101 Kuopio, puhelin 0295 026 500, kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku, puhelin 0295 022 500, kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi

Hakuohjeet ja -lomake ELY-keskuksen sivuilla

Sovellettava lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin.

Yksityiskohtaisemmin vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista edistävien hankkeiden avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015). Taloudellisen toiminnan osalta noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä

Avustusten harkinta tehdään valtionavustuslain 5§:n ja 7§:n mukaisesti ottaen huomioon edellä mainitut muut säädökset. Avustusten harkinnassa otetaan erityisesti huomioon, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään valtion vuoden 2020 talousarviossa esitettyjä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitteita. Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jouni Tammi, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 313, jouni.tammi@mmm.fi
Johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 021 080, mikko.koivurinta@ely-keskus.fi
Kalastusbiologi Teemu Hentinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 037, teemu.hentinen@ely-keskus.fi
Kalastusbiologi Maare Marttila, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 108 maare.marttila@ely-keskus.fi