Euroopan unionin Itämeren alueen strategian hanke-esimerkkejä

Itämeri-strategian tavoitteita toteutetaan hankkeilla. Itämeri-strategialla ei ole erillistä rahoitusta, vaan toteuttajat hakevat ideoilleen rahoitusta sopivista kansainvälisistä tai kansallisesti rahoitetuista ohjelmista.

Itämeren tilan paranemiseen voi vaikuttaa sekä paikallisesti että koko Itämeren alueen yhteistyöllä. Tällä hetkellä maatalouden ravinteiden kierrätykseen voi saada rahoitusta monista eri rahoituslähteistä ja ohjelmista.

  • Onko sinulla idea, jonka avulla näitä tavoitteita voitaisiin edistää? Hyvät kansainväliset hankkeet ja hankeideat voivat päästä Itämeri-strategian lippulaivahankkeeksi.
Mikä on lippulaivahanke?

Lippulaivahanke on Itämeri-strategian tavoitteiden edistämisen kannalta strategisesti tärkeä kansainvälinen hanke, jota toteutetaan vähintään kolmen Itämeren alueen jäsenvaltion alueella. Lippulaivahankkeet kehittelevät esimerkiksi uusia ratkaisuja, menettelytapoja tai yhteistyömuotoja.

Maatalouden ravinteiden kierrätystä edistäviä lippulaivahankkeita on tällä hetkellä kuusi kappaletta.                     

Käynnissä olevat ja hyväksytyt maatalouden ravinteiden kierrätykseen liittyvät lippulaivahankkeet:

Baltic Slurry Acidification on maatalouden ympäristönsuojelua edistävä hanke, jonka rahoittaja on EU:n Itämeren alueen rahoitusohjelma Interreg Baltic Sea Region. Hankkeen tavoitteena on vähentää eläintuotannon typpihävikkiä edistämällä lannan happokäsittelytekniikoiden käyttöönottoa koko Itämeren alueella. Lannan happokäsittelyn yleistyminen vähentäisi osaltaan Itämeren rehevöitymistä. 

  • FLOW Baltic toimii sateenvarjona kansainvälisille maatalousalueiden valumavesien hallintaan liittyville yhteistyö- ja tutkimushankkeille.Yksi tämän alahankkeista: 

NUTRINFLOW -hanke (Practical actions for holistic drainage management for reduced nutrient inflow to Baltic Sea) toimii kolmessa maassa: Suomessa, Latviassa ja Ruotsissa. Pilottikohteena Suomessa on Loviisanjoen valuma-alue. Hankkeen tavoitteena on maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen ja maatalousympäristön tuotantotalouden kehittäminen kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla. Hanke huomioi Itämeren ravinnekuorman vähentämisen samalla kun parantaa peltojen vesi- ja ravinnetaloutta. (lähde: https://www.proagria.fi/hankkeet/nutrinflow-6733) 

  • Manure Standards - Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions  
Ravinteiden kierrätyksen lippulaivahankkeeksi hyväksytyt hankkeet joilla ei ole vielä rahoitusta:    
  • WATERDRIVE - Changing the perspectives in management of water and ecosystem services in agricultural areas  

Jo päättyneitä Itämeri-strategian lippulaivahankkeita:

 

Esimerkkejä muista rahoitetuista ravinteiden kierrätystä edistävistä hankkeista: 
  • Hanke-esimerkkejä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksella rahoitetuista hankkeista:

TEHOLANTA

Tuottajien aloitteesta syntynyt TEHOLANTA-hanke kehittää siipikarjanlannan käsittelyyn uusia, vesistöjen suojelua ja lannan hyödyntämistä tehostavia ratkaisuja. Tavoite on luoda monistettavat ja tiloilla suoraan käyttöönotettavat esimerkkiratkaisut arvokkaiden ravinteiden kierrättämiseen. Hanketta toteuttavat Työtehoseura, Siipikarjaliitto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus.

OSMO

OSMO-hankkeessa (Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä) viljelijät, tutkijat, yritykset ja neuvojat työskentelevät yhdessä maan kasvukunnon parantamiseksi. Ympäristö ja viljelijän kukkaro kiittävät, kun hyväkuntoisesta maasta saadaan enemmän satoa vähemmillä lannoitteilla ja vesistövalumat jäävät pienemmiksi. Hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja ProAgria.

  • OSMO-hankkeesta kertovan videon löydät täältä

Qvidjan mallimaatila

Qvidjan tilalla Paraisilla demonstroidaan energiaomavarainen ravinnekierrätyksen mallimaatila. Hankkeessa rakennetaan bio- ja puukaasutuotantoon perustuva tuotantolaitoskokonaisuus. Biokaasu jalostetaan biometaaniksi liikennekäyttöön ja käsittelyjäännöksestä jalostetaan orgaanisia lannoitevalmisteita. Hankkeen lopputuloksena on innovatiivinen, eri teknologioita yhdistävä, helposti monistettava ja muunneltava maatilakokoluokan biopolttoaineen tuotantolaitoskokonaisuus.

  • Lisää esimerkkejä maaseutuohjelman vesiensuojelun ja  ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksen hankkeista löydät täältä
  • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta rahoitettuja hanke-esimerkkejä löydät täältä