Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen -kärkihanke

Hallitus on nostanut vaeltavien ja uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämisen luontopolitiikan kärkeen. Vaelluskalakantoja elvyttäviin toimenpiteisiin on varattu yhteensä seitsemän miljoonaa euroa valtion tukea vuosina 2016–2018.

Maa- ja metsätalousministeriö suuntaa kärkihankerahoitusta erityisesti yhteisrahoitteisesti toteuttaviin konkreettisiin ja ripeästi liikkeelle lähteviin hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. Samalla edistetään uusien ratkaisujen ottamista käyttöön rakennettujen jokien vaelluskalojen kulun ja lisääntymisen turvaamiseksi.

Käytännön toimenpiteet on käynnistetty kalatiestrategian kärkikohteista valituissa pilottikohteissa. Elvyttämishankkeita on käynnistetty Iijoella, Oulujoella, Kemijoella, Saimaalla ja Pielisellä, Mustionjoella ja Kymijoella. Lisäksi mahdollisia toimenpiteitä selvitetään mm. Hiitolanjoella. Pilottikohteet on tunnistettu valtakunnallisesti merkittäviksi vesistökohteiksi, joissa vaelluskalakantojen elvyttämistoimien tehostaminen on sekä kalataloudellisesti että lajin tai kannan suojelun kannalta ensiarvoisen tärkeää. Valtion tuki edellyttää kuitenkin myös aluetoimijoiden merkittävää omarahoitusosuutta.

Tuettavia toimenpiteitä ovat muun muassa

  • ratkaisut kalan kulun järjestämiseksi (ylös- ja alasvaellus)
  • kalojen siirrot vaellusesteiden yli, kotiuttamis- ja tuki-istutukset (lisääntymisalueet käyttöön)
  • elinympäristöjen parantaminen (ennallistaminen ja uudet ympäristöt)

Kalatiestrategian kärkikohteiden vauhdittamisen rinnalla työtä vaelluskalakantojen hyväksi jatketaan myös useissa muissa vesistöissä. Vahvistuneet vaelluskalakannat parantavat kestävän kalastusmatkailun, vapaa-ajankalastuksen sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Samalla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä jokivesien ja Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Kärkihankerahoituksen ohella vaelluskalakantojen elvyttämistä edistetään uudistamalla lohenkalastuksen säätelyjärjestelmä sekä tehostamalla uhanalaisten kalalajien suojelua uuteen kalastuslakiin perustuvin sääntelykeinoin.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta:
Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin -kärkihanke